REGULAMIN

REGULAMIN BIEGU i MARSZU NORDIC WALKING „IV BIEG MIKOŁAJKOWY”

 

I. ORGANIZATOR

 

Organizatorem biegu i marszu Nordic Walking jest:

MK TEAM EVENTS

ul. Komuny Paryskiej 3/97

41-100 Siemianowice Śląskie

NIP: 6431623559,

REGON: 362605790

Bieg odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Katowice, Pana Marcina Krupy.

 

II. TERMIN, MIEJSCE TRASA i POMIAR CZASU

 

1.Bieg i marsz Nordic Walking odbędzie się 3 grudnia 2017 roku na terenie Parku Leśnego w Katowicach, na Dolinie Trzech Stawów (od strony Muchowca, przystanek autobusowy MUCHOWIEC PARK)

2.Start zawodów:
BIEG NA 5 km – 12:30
NORDIC WALKING NA 5 km – 12:35
BIEG NA 10 km – 14:00

3.Trasa na 5 km posiada atest PZLA.
Trasa na 10 km nie posiada atestu PZLA.
Zawodnik ma do wyboru trzy dystanse:
BIEG 5 km – 1 okrążenie
BIEG 10 km – 2 okrążenia
MARSZ NORDIC WALKING 5 km – 1 okrążenie

Zawodnik dokonuje wyboru dystansu podczas zapisów.

NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZMIANY DYSTANSU W DNIU BIEGU!!

Zawodnik, który wystartuje na innym dystansie niż deklarował podczas zapisów, musi liczyć się z oficjalną dyskwalifikacją.

4. Trasa będzie miała oznaczenia co 1 km.

5. Na trasie będą ustawione osoby, które kontrolować będą czy zawodnicy skracają trasę, czego konsekwencją jest dyskwalifikacja.

6. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 60 minut na dystansie 5 km oraz 90 minut na dystansie 10 km, zawodników Nordic Walking obowiązuje limit 75 minut.

7. Klasyfikacja zawodników odbywa się wg czasu brutto. W wynikach końcowych biegu każdy zawodnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto.

8. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników będą dokonywane na podstawie elektronicznego pomiaru, który przeprowadzi firma Timing4U.

9. Organizator zapewnia dwa punkty z napojami, po pierwszej pętli (dot. biegu na 10 km) oraz na mecie.

10. Organizator zapewnia punkt odżywczy na mecie.

 

III. UCZESTNICTWO

 

1. W zawodach prawo startu mają osoby, które do dnia 3 grudnia 2017 roku ukończą 18 lat. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować pod warunkiem dostarczenia podpisanego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o zgodzie na start dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.

2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający ich tożsamość (może być prawo jazdy, legitymacja, paszport itp.). Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o jego starcie w zawodach na własną odpowiedzialność, w biurze zawodów. Istnieje możliwość odbioru pakietu przez osobę trzecią, warunkiem jest dostarczenie podpisanego upoważnienia do biura zawodów oraz kserokopii dowodu osobistego (do wglądu) osoby startującej. Upoważnienie powinno również zawierać podpisane przez zawodnika oświadczenia o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru tego wydarzenia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacje zapisów niniejszego Regulaminu. Zaleca się korzystanie ze wzoru upoważnienia wraz z oświadczeniami umieszczonego przez organizatora na stronie internetowej zawodów. W przypadku braku stosownych oświadczeń pakiet startowy może zostać wydany bez numeru startowego oraz chipa.

3. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.

4. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu i tym samym w pełni akceptuje jego zapisy oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym na zamieszczenie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych internetowych i drukowanych (imię, nazwisko, adres, data urodzenia, klub) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia imprezy „IV Bieg Mikołajkowy”.

6. Uczestnik wyraża zgodę na filmowanie, fotografowanie oraz rejestrowanie na dowolnych nośnikach wizerunku (wizualnej prezentacji) dla celów publikacji, promocji i reklamy, które Organizator zawodów biegowych uzna za odpowiednie dla celu popularyzacji idei zawodów oraz upubliczniania informacji o nich. Fotografie i obrazy będą mogły być kopiowane, eksponowane i pokazywane publicznie lub zaadoptowane wszelkimi sposobami do wszelkiego rodzaju środków przekazu, szczególnie do albumów prasowych i na potrzeby wszelkich mediów: prasy, telewizji, video, Internetu, prospektów, materiałów reklamowych do wysyłki katalogów, plakatów, artykułów promocyjnych, kampanii reklamowych, itd.

7. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy podany przez zawodników, informacji na temat organizowanych przez siebie zawodów.

8. Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w biurze zawodów działającym przy linii startu: w dniu 02.12.2017 r. w godzinach 16:00 – 20:00 oraz w dniu 03.12.2017 r. w godzinach 08:00 – 12:00 dla zawodników startujących na dystansie 5 km (bieg i nordic walking) i w godzinach 8:00 – 13:30 dla zawodników startujących na dystansie 10 km.

 

IV. ZGŁOSZENIA i KLASYFIKACJA

 

1. Zgłoszenia przyjmowane są w postaci kompletnie i prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.elektronicznezapisy.pl

2. Obowiązują następujące limity uczestników:
Bieg na 5 km – 800 osób
Bieg na 10 km – 800 osób
Marsz Nordic Walking – 200 osób

3. Zapisy są przyjmowane do dnia 19 listopada 2017 r. lub do wyczerpania limitu. O udziale zawodników w biegu lub marszu Nordic Walking decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesienie opłaty startowej. Za termin wniesienia opłaty przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora.

4. Wysokość opłaty startowej za bieg i marsz Nordic Walking wynosi 40 zł do dnia 5 listopada 2017 r. oraz 50 zł w dniach od 6 do 19 listopada. Po tym terminie zgłoszenia i opłaty startowe nie będą przyjmowane.

5. Opłatę startową należy uiścić przelewem na konto bankowe:
MK TEAM EVENTS Klaudia Kapica
BANK BGŻ PNB PARIBAS w Siemianowicach Śląskich
nr 88 1600 1462 1833 7639 0000 0001
Tytuł przelewu: Imię, nazwisko za kogo dokonywany jest przelew oraz nazwa biegu: BIEG MIKOŁAJKOWY.

W przypadku braku zaksięgowania przez nas przelewu na liście startujących, prosimy o przesłanie potwierdzenia na adres: kontakt@mkteamevents.pl

6. W przypadku chęci otrzymania faktury należy zgłosić ten fakt organizatorowi w ciągu 7 dni od momentu dokonania opłaty, pisząc na adres klaudia.kapica@mkteamevents.pl
Faktura zostanie wysłana pocztą elektroniczną.

7. Do dnia 22 listopada 2017 r. włącznie opłata może zostać bezpłatnie przepisana na innego zawodnika po uprzednim kontakcie z organizatorem.

8. Do dnia 22 listopada 2017 r. włącznie zawodnik może bezpłatnie zmienić dystans biegu lub przepisać się na marsz Nordic Walking po uprzednim kontakcie z organizatorem.

9. Od dnia 23 listopada 2017 r. do dnia 26 listopada 2017 r. włącznie opłata może zostać przepisana na innego zawodnika po dokonaniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł.

10. Od dnia 23 listopada 2017 r. do dnia 26 listopada 2017 r. włącznie zawodnik może zmienić dystans biegu lub przepisać się na marsz Nordic Walking po dokonaniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł.

11. Opłatę manipulacyjną należy uiścić przelewem na konto bankowe:
MK TEAM EVENTS Klaudia Kapica
BANK BGZ PNB PARIBAS w Siemianowicach Śląskich
nr 88 1600 1462 1833 7639 0000 0001
Tytuł przelewu: Imię, nazwisko, Bieg Mikołajkowy

Prosimy o przesłanie potwierdzenia bankowego na adres klaudia.kapica@mkteamevents.pl

12. Po dniu 26 listopada 2017 r. nie można dokonywać zmian na listach startowych.

13. Raz wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

14. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na kolejny bieg.

15. W ramach opłaty startowej za IV BIEG MIKOŁAJKOWY uczestnik otrzymuje:
a) numer startowy, agrafki
b) pamiątkowy odlewany medal na mecie biegu
c) wodę na mecie biegu
d) wodę na trasie biegu na 10 km
e) poczęstunek na mecie
f) czapkę Mikołaja jako OBOWIĄZKOWY element stylizacji
g) magnes z logo biegu
h) zwrotny chip do pomiaru czasu
i) opiekę medyczną podczas trwania zawodów

16. Podczas IV Biegu Mikołajkowego będą prowadzone następujące klasyfikacje:
a) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn (za miejsca I – III) – bieg 5 km zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi
b) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn (za miejsca I – III) – bieg 10 km zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi
c) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn (za miejsca I – III) – marsz Nordic Walking 5 km zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi
d) Najliczniejsza drużyna na 5 km – drużyna zostanie nagrodzona pucharem
e) Najliczniejsza drużyna na 10 km – drużyna zostanie nagrodzona pucharem
f) Najliczniejsza drużyna Nordic Walking – drużyna zostanie nagrodzona pucharem

W biegu na 5 i 10 km prowadzona będzie dodatkowo klasyfikacja wg kategoriach wiekowych, kobiet i mężczyzn. Uczestnik, który został sklasyfikowany na miejscach od I do III w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn, nie zostanie zakwalifikowany do otrzymania wyróżnienia w klasyfikacji wiekowej, a na podium staje kolejny zawodnik.

Kategoria wiekowa – 18 lat i mniej (do rocznika 1999), miejsca I – III
Kategoria wiekowa – 19 – 29 (rocznik 1998-1988), miejsca I – III
Kategoria wiekowa – 30 – 39 (1987-1978), miejsca I – III
Kategoria wiekowa – 40 – 49 (1977-1968), miejsca I – III
Kategoria wiekowa – 50 – 59 (1967-1958), miejsca I – III
Kategoria wiekowa – powyżej 60 roku życia (rocznik 1957 i powyżej), miejsca I – III

O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.
W przypadku małej liczby zawodników w poszczególnych kategoriach organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii wiekowych. W kategoriach wiekowych zawodnik, który stanie na najwyższym stopniu podium otrzyma puchar, pozostali zawodnicy zostaną nagrodzeni pamiątkowym dyplomem.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe oraz chipy. Numer startowy musi być przymocowany z przodu koszulki startowej. Chip musi być przymocowany do sznurowadła buta.

2. Podczas zawodów wszyscy Uczestnicy są zobowiązani posiadać czapkę Mikołaja, która stanowi element pakietu startowego.

3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.

6. Organizator nie zapewnia natrysków.

7. Organizator zapewnia szatnię.

8. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

9. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe oraz chipy. Numer startowy musi być przymocowany z przodu koszulki startowej. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania zawodów. Chip musi być przymocowany do sznurowadła buta.

10. IV Bieg Mikołajkowy to czwarte zawody cyklu: Grand Prix MK team 2017, którego zasady reguluje odrębny regulamin.

11. Organizator zapewnia depozyt. Wydawanie rzeczy z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zagubione podczas zawodów.

12. Organizator zapewnia fotografa, który fotografować będzie zawody.

13. Organizator zapewnia zawodnikom obsługę medyczną w czasie trwania zawodów.

14. Organizator nie zapewnia toalet na trasie biegu

15. Organizator zapewnia toalety w okolicy STARTU/METY
16. W ramach IV Biegu Mikołajkowego zostaną przeprowadzone biegi dla dzieci. Zasady biegów dla dzieci reguluje odrębny regulamin.

17. Nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie, może skutkować dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu.

18. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

19. Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc:
a) Klaudia Kapica tel. 695 196 497
b) Marek Witor tel. 607 825 707
lub pisząc na adres: kontakt@mkteamevents.pl
DO ZOBACZENIA NA STARCIE!