REGULAMIN BIEGÓW DLA DZIECI

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem V BIEGU MIKOŁAJKOWEGO (dalej bieg, zawody, wydarzenie) jest:
MK TEAM EVENTS Klaudia Kapica, Marek Witor SC.
ul. Rzepusa 20
41-106 Siemianowice Śląskie
NIP: 6431769234, REGON:369086790

Partnerem biegu jest:
URZĄD MIASTA W KATOWICACH

Bieg odbywa się pod patronatem honorowym Pana Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy.

II. INFORMACJE OGÓLNE

1. W ramach V BIEGU MIKOŁAJKOWEGO odbędą się następujące imprezy sportowe dla dzieci:
– Bieg na 50 m – brak ograniczeń wiekowych, rodzic wybiera dystans (dozwolona obecność rodzica na trasie, brak klasyfikacji najszybszych).

– Bieg na 300 m – brak ograniczeń wiekowych, rodzic wybiera dystans (dozwolona obecność rodzica na trasie, brak klasyfikacji najszybszych).

– Bieg na 300 m – dzieci do lat 6 (urodzone w roku 2012 lub później)
Dzieci startują samodzielnie, na trasie mogą znajdować się tylko dzieci, bez asysty rodziców.
Osobny start dziewczynek i chłopców.
Na podium nagradzamy trzy najszybsze dziewczynki i trzech najszybszych chłopców.

– Bieg na 400 m – dzieci w wieku 7 – 8 lat (urodzone w latach 2010 – 2011)
Dzieci startują samodzielnie, na trasie mogą znajdować się tylko dzieci, bez asysty rodziców.
Osobny start dziewczynek i chłopców.
Na podium nagradzamy trzy najszybsze dziewczynki i trzech najszybszych chłopców.

– Bieg na 700 m – dzieci w wieku 9 – 10 lat (urodzone w latach 2008 – 2009)
Dzieci startują samodzielnie, na trasie mogą znajdować się tylko dzieci, bez asysty rodziców.
Osobny start dziewczynek i chłopców.
Na podium nagradzamy trzy najszybsze dziewczynki i trzech najszybszych chłopców.

– Bieg na 700 m – dzieci w wieku 11 – 14 lat (urodzone w latach 2004 – 2007)
Dzieci startują samodzielnie, na trasie mogą znajdować się tylko dzieci, bez asysty rodziców.
Osobny start dziewczynek i chłopców.
Na podium nagradzamy trzy najszybsze dziewczynki i trzech najszybszych chłopców.

Organizator wprowadza limit* 400 zawodników na wszystkich czterech dystansach.

*dotyczy opłaconych zawodników w terminie do dnia 5 grudnia 2018 r.

2. Zawody odbędą się 9 grudnia 2018 roku na terenie Katowickiego Parku Leśnego w Dolinie Trzech Stawów. Start zawodów będzie miał miejsce przy plaży (Trzech Stawów, 40-289 Katowice)

3. Biegi dla dzieci odbędą się w godzinach 11:45 – 13:00. Szczegółowy harmonogram z godzinami startów poszczególnych konkurencji zostanie opublikowany na stronie www.mkteamevents.pl, najpóźniej 3 dni przed zawodami.

4. W przypadku małej ilości dzieci organizator zastrzega sobie prawo do łączenia biegów.

5.Organizator przypisuje dziecko do odpowiedniego dystansu, zgodnie z rokiem urodzenia dziecka. W biegach na 50 oraz 300 metrów bez klasyfikacji wiekowej rodzic wybiera dystans dla dziecka.

Na życzenie rodzica/opiekuna prawnego dziecko może wystartować w na innym dystansie, jednak wtedy bieg dla niego będzie miał charakter jedynie towarzyski. Otrzyma pamiątkowy medal za uczestnictwo, lecz nie będzie brany pod uwagę w klasyfikacji końcowej biegu.

7. Bieg na 50 metrów i 300 m w asyście rodziców to biegi dla najmłodszych bez rywalizacji sportowej. Na pozostałych dystansach trzy pierwsze dziewczynki oraz trzech pierwszych chłopców zostanie nagrodzonych na podium.

Nagrodzone zostaną następujące kategorie:

a) dziewczynki do lat 6 – dystans ok. 300 metrów
b) chłopcy do lat 6 – dystans ok. 300 metrów
c) dziewczynki 7 – 8 lat – dystans ok. 400 metrów
d) chłopcy 7- 8 lat– dystans ok. 400 metrów
e) dziewczynki 9 – 10 lat – dystans ok. 700 metrów
f) chłopcy 9 – 10 lat – dystans ok. 700 metrów
g) dziewczynki 11 – 14 lat – dystans ok. 700 metrów
h) chłopcy 11 – 14 lat – dystans ok. 700 metrów

III. UCZESTNICTWO

1. Każde dziecko otrzyma numer startowy, który należy przypiąć z przodu.

2. W momencie weryfikacji – tj. odbioru numeru startowego oraz podczas biegu jak i po nim, obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa.

3. Rodzic/opiekun prawny bierze pełną odpowiedzialność za dziecko przed, w trakcie i po biegu.

4. Rodzice (lub opiekunowie) przy odbiorze pakietu startowego podpiszą dokument następującej treści: „Jako przedstawiciel ustawowy – rodzic/opiekun prawny osoby małoletniej oświadczam, że wyrażam zgodę na jej/jego udział w zawodach sportowych pn. V Bieg Mikołajkowy, który odbędzie się w Katowicach w dniu 9 grudnia 2018 r. Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału osoby małoletniej, za którą biorę odpowiedzialność w zawodach sportowych typu wytrzymałościowego. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym na zamieszczenie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych internetowych i drukowanych (imię, nazwisko, adres, data urodzenia) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia imprezy „V Biegu Mikołajkowego”.

5. Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w biurze zawodów w dniu 8 i 9 grudnia 2018 r.
Informacje na temat miejsca i godzin funkcjonowania biura zostaną zamieszczone na stronie www.mkteamevents.pl 3 dni przed biegiem.

6. W Biurze Zawodów wydawane są wyłącznie pakiety startowe, nie ma możliwości dokonywania nowych zapisów i wnoszenia opłaty startowej.

7. Pakiety startowe, które nie zostały odebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zapisy na zawody są dokonywane za pośrednictwem portalu www.elektronicznezapisy.pl Administratorem danych osobowych, które rodzic/opiekun prawny podaje w procesie rejestracji konta na portalu, a następnie zapisu na wydarzenie jest firma ElektroniczneZapisy.pl Podanie danych osobowych przez rodzic/opiekun prawny jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu. ElektroniczneZapisy.pl udostępnia dane zarejestrowanych uczestników Organizatorowi na potrzeby przeprowadzenia zawodów.

2. Organizator jest Administratorem danych osobowych uczestników udostępnionych mu przez Elektronicznezapisy.pl i będzie przetwarzał udostępnione dane osobowe samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji „V Biegu Mikołajkowego”

3. Inne podmioty, które na zlecenie Organizatora będą przetwarzały dane osobowe uczestników w zakresie powierzonych im czynności przy organizacji V Biegu Mikołajkowego zapewnią przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

4. Dane osobowe udostępnione Organizatorowi „V Biegu Mikołajkowego” będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, dalej:
ODO, a począwszy od 25 maja 2018 r. także na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) w celu: Przeprowadzenia „V Biegu Mikołajkowego”: rejestracji uczestników, odnotowania dokonanych wpłat na listach startowych, wyłonienia i prezentacji zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach, prezentacji list startowych (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj,
płeć, klub, wizerunek, bez ograniczenia czasowego, na stronie internetowej Organizatora), prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, na stronie internetowej Organizatora bez ograniczenia czasowego oraz na tablicy wyników na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu), przyznania i wydania nagród, informacyjnym, promocyjnym i statystycznym Organizatora.

5. Rodzicom/opiekunom prawnym uczestników przysługuje prawo do wglądu do danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady korzystania z tych praw określają przepisy prawa. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Organizatorem. Z uwagi na organizację procesu zapisów niezbędne może okazać się również bezpośrednie skontaktowanie się uczestnika z Elektronicznezapisy.pl.
Rodzic/opiekun prawny uczestnika może cofnąć udzieloną już zgodę lub zgody w każdym momencie poprzez przesłanie wiadomości email na adres kontakt@mkteamevents.pl lub listu do Organizatora. Z uwagi na organizację procesu zapisów niezbędne może okazać się również bezpośrednie skontaktowanie się uczestnika z ElektroniczneZapisy.pl. Cofnięcie przez rodzica/opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.

6. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy informacji, w celu zaktualizowania danych takich jak: szczegółowy harmonogram imprezy, godziny funkcjonowania biura zawodów, godziny startu poszczególnych biegów, trasy biegu, informacji o zawartości pakietu startowego, informacji o sponsorach i partnerach biegu, przypomnienia o płatnościach itp

7. Rodzic/opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na zamieszczenie danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, klub, dystans, informacja o dokonaniu/niedokonaniu opłaty startowej) na liście zapisanych, która opublikowana będzie na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym na stronie www.timing4u.pl oraz www.elektronicznezapisy.pl w celu organizacji „V Biegu Mikołajkowego”

8. Rodzic/opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na zamieszczenie danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, klub, dystans, informacja o dokonaniu opłaty startowej) na liście startowej, która opublikowana będzie na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym na stronie www.mkteamevents.pl, www.timing4u.pl, www.elektronicznezapisy.pl i innych, w celu organizacji „V Biegu Mikołajkowego”.

9. Rodzic/opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na zamieszczenie danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, klub, dystans) na liście zapisanych, która będzie ogólnodostępna w Biurze Zawodów w celu odebrania przez zawodników przypisanych do ich nazwiska (i numeru startowego) pakietów startowych.

10. Rodzic/opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na wypowiedzenie przez spikera jego imienia, nazwiska, miejscowości i nazwy klubu przez spikera podczas wbiegnięcia na metę oraz podczas dekoracji na podium.

11. Rodzic/opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku w celu zamieszczenia fotorelacji z „V Biegu Mikołajkowego” na stronie internetowej Organizatora, a także w mediach społecznościowych Organizatora.

12. Każda ze zgód jest odrębna od pozostałych, co oznacza, że rodzic/opiekun prawny uczestnika nie musi wyrażać zgody na przetwarzanie danych w każdym wskazanym powyżej celu. Jeżeli jednak rodzic/opiekun prawny uczestnika nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych powyżej niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia zawodów, uczestnik nie zostanie do zawodów dopuszczony.

13. Organizator informuje, że podczas zawodów mogą być wykonywane zdjęcia i filmy przez jednego lub więcej fotografów/operatorów. Podpisując Regulamin rodzic/opiekun prawny uczestnika zgadza się na udział w zawodach, podczas których może zostać sfotografowany/sfilmowany, a jego wizerunek zostanie opublikowany w internecie, w prasie lub w TV zgodnie z ustawą o Prawie Prasowym, w celu zrelacjonowania „V Biegu Mikołajkowego”.

14. Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

V. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmowane są w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.mkteamevents.pl lub www.elektronicznezapisy.pl

2. Zgłoszenie uznaje się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
a) zostanie wypełniony kompletnie i prawidłowo formularz zgłoszeniowy,
b) wpłata z tytułu opłaty startowej zostanie zaksięgowana na koncie bankowym organizatora w terminie określonym w punkcie V.3 niniejszego Regulaminu,
c) zostaną podpisane oświadczenia w Biurze Zawodów.

3. Zapisy są przyjmowane do dnia 2 grudnia 2018 r. lub do wyczerpania limitu (400 osób). O udziale zawodników w biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz data wniesienia opłaty startowej. Za termin wniesienia opłaty przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora. Organizator ustala ostateczny termin wniesienia opłaty startowej na dzień 5 grudnia 2018. Przelewy, które zostaną zaksięgowane po tym terminie zostaną zwrócone.

4. Wysokość opłaty startowej wynosi:
20 zł – płatne do dnia 19 listopada 2018
25 zł – płatne do dnia 30 listopada 2018
40 zł – płatne do dnia 5 grudnia 2018

5. Opłatę startową należy uiścić przelewem na konto bankowe:

MK TEAM EVENTS Klaudia Kapica, Marek Witor S.C.
numer konta 38 1050 1357 1000 0092 5081 4986 (ING BANK ŚLĄSKI)
Tytuł przelewu: Imię, nazwisko, Bieg Mikołajkowy

W przypadku braku zaksięgowania przez nas przelewu na liście startujących po 72 godzinach od dokonania przelewu, prosimy o przesłanie potwierdzenia bankowego na adres kontakt@mkteamevents.pl

6. W ramach opłaty startowej organizator gwarantuje:
a) numer startowy + agrafki
b) odlewany medal na mecie biegu
c) magnes z logo biegu
d) czapka Mikołaja jako obowiązkowy element stylizacji
e) dyplom w formacie pdf. do samodzielnego wydrukowania, który Organizator wyśle na podany w zgłoszeniu adres mailowy w terminie 7 dniu począwszy od dnia 9.12.2018 r.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w biegu, w szczególności zasad fair play.

2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

3. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu wynikające z winy uczestników zawodów.

5. Organizator nie zapewnia natrysków.

6. Organizator zapewnia szatnie.

7. Organizator zapewnia depozyt. Wydawanie rzeczy z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę. Organizator nie
odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zagubione podczas zawodów.

8. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

9. Raz wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, ani nie przechodzi na następny bieg.

10. Nieodebrana nagroda w dniu biegu przepada. Nie wysyłamy nagród pocztą.

11. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

12. Organizator zapewnia zawodnikom obsługę medyczną w czasie trwania zawodów.

13. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
a) Klaudia Kapica tel. 695 196 497
b) Marek Witor tel. 607 825 707
lub pisząc na adres: kontakt@mkteamevents.pl


Przed wykonaniem telefonu lub napisaniem maila proszę upewnić się, że odpowiedź nie została zamieszczona w regulaminie lub na stronie www.mkteamevents.pl