REGULAMIN

I. Informacje ogólne

1. Zawody „V Siemianowickie Nocne Marki” (zwane dalej również biegiem, wydarzeniem, zawodami) odbędą się 26 października 2019 roku Siemianowicach Śląskich, na terenie Bażantarni oraz Stawu Rzęsa.

2. W ramach biegu „V Siemianowickie Nocne Marki” odbędą starty na następujących
dystansach:
• bieg na 5 km*,
• bieg na 10 km*,
• marsz Nordic Walking na 5 km*,
• biegi dla dzieci.

* Zasady biegów biegów na 5 i 10 km oraz marszu Nordic Walking zostały opisane w
odrębnym regulaminie (zapisy również odbywają się na odrębnym formularzu).


Organizator

3. Organizatorem zawodów jest:
MK TEAM EVENTS Klaudia i Marek Witor SC.
ul. Rzepusa 20
41-106 Siemianowice Śląskie
NIP: 6431769234, REGON: 369086790

4. Współorganizatorem zawodów jest:
STOWARZYSZENIE AKCJA-REAKCJA
ul. Ludowa 3/2
40-770 Katowice
NIP: 6342920103

5. Partnerem biegu jest Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich.

Bieg odbywa się pod honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie.


Kontakt

6. Kontakt do Organizatorów:
e-mail: kontakt@mkteamevents.pl
Podstawą kontaktu pomiędzy Organizatorem a Zawodnikiem jest niniejszy REGULAMIN. Wszelkie informacje, które nie zostały zapisane w niniejszym regulaminie, na bieżąco pojawiać się będą w mediach społecznościowych Organizatora lub na stronie www.mkteamevents.pl
Strona internetowa zawodów www.mkteamevents.pl/nocnemarki
Fan Page Organizatora www.facebook.com/MKTEAMevents
Facebookowe wydarzenie www.facebook.com/events/448746755904981/

II. Trasy

1. Trasa zawodów prowadzi po terenie Bażantarni oraz Stawu Rzęsa w Siemianowicach Śląskich.

2. Start i meta znajdują się przy stawie Rzęsa. Na miejsce startu należy dojść na piechotę od strony ulicy Śląskiej 85 lub od strony ulicy Dworskiej.

3. Dystanse zawodów wynoszą 50, 200, 400 lub 800 metrów.

4. Mapy tras zostaną opublikowane na stronie www.mkteamevents.pl


III. Informacje ogólne

1. V Siemianowickie Nocne Marki obejmują biegi dla dzieci na następujących dystansach:
– Bieg na 50 m – brak ograniczeń wiekowych, rodzic wybiera dystans
Dozwolona obecność rodzica na trasie, brak klasyfikacji najszybszych zawodników.
– Bieg na 200 m – brak ograniczeń wiekowych, rodzic wybiera dystans
Dozwolona obecność rodzica na trasie, brak klasyfikacji najszybszych zawodników.
START BEZ RODZICÓW:
– Bieg na 200 m – dzieci do lat 6 (urodzone w roku 2013 lub później)
Dzieci startują samodzielnie, na trasie mogą znajdować się tylko dzieci, bez asysty rodziców.
Osobny start dziewczynek i chłopców.
Na podium nagradzamy trzy najszybsze dziewczynki i trzech najszybszych chłopców.
– Bieg na 400 m – dzieci w wieku 7 – 10 lat (urodzone w latach 2009 – 2012)
Dzieci startują samodzielnie, na trasie mogą znajdować się tylko dzieci, bez asysty rodziców.
Osobny start dziewczynek i chłopców.
Na podium nagradzamy trzy najszybsze dziewczynki i trzech najszybszych chłopców.
– Bieg na 800 m – dzieci w wieku 11 – 14 lat (urodzone w latach 2005 – 2008)
Dzieci startują samodzielnie, na trasie mogą znajdować się tylko dzieci, bez asysty rodziców.
Osobny start dziewczynek i chłopców.
Na podium nagradzamy trzy najszybsze dziewczynki i trzech najszybszych chłopców.

2. Biegi dla dzieci odbędą się w godzinach 15:00 – 16:00. Szczegółowy harmonogram z godzinami startów poszczególnych konkurencji zostanie opublikowany na stronie www.mkteamevents.pl, najpóźniej 3 dni przed zawodami.

3. W przypadku małej liczby dzieci zapisanych na bieg organizator zastrzega sobie prawo do łączenia biegów.

4. Organizator przypisuje dziecko do odpowiedniego dystansu, zgodnie z rokiem urodzenia dziecka. W biegach na 50 oraz 200 metrów bez klasyfikacji wiekowej rodzic wybiera dystans dla dziecka.

5. Bieg na 50 metrów i 200 m w asyście rodziców to biegi bez rywalizacji sportowej. Na pozostałych dystansach trzy pierwsze dziewczynki oraz trzech pierwszych chłopców zostanie nagrodzonych na podium.

6. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe. Numer startowy musi być przymocowany z przodu koszulki startowej. Numer startowy musi być widoczny przez cały okres trwania zawodów.

7. Nagrodzone zostaną następujące kategorie:
a) dziewczynki do lat 6 – dystans ok. 200 metrów,
b) chłopcy do lat 6 – dystans ok. 200 metrów,
c) dziewczynki 7 – 10 lat – dystans ok. 400 metrów,
d) chłopcy 7 – 10 lat – dystans ok. 400 metrów,
e) dziewczynki 11 – 14 lat – dystans ok. 800 metrów,
f) chłopcy 11 – 14 lat – dystans ok. 800 metrów.


IV. Uczestnictwo

1. W zawodach może wziąć każde dziecko, dla którego rodzic/opiekun prawny:
a. wypełni formularz zgłoszeniowy,
b. dokona wpłaty z tytułu opłaty startowej (w regulaminowym terminie lub do momentu
osiągnięcia limitu zawodników)
c. podpisze oświadczenia w Biurze Zawodów.

2. Formularz zapisów na zawody znajduje się na stronie www.mkteamevents.pl oraz www.elektronicznezapisy.pl

3. Obowiązuje limit* 300 zawodników na wszystkich czterech dystansach.
*dotyczy zawodników opłaconych w terminie do dnia 18 października 2019 r. (lub do osiągnięcia limitu zawodników)

4. Limity dotyczą zapisanych i opłaconych zawodników (przed dokonaniem opłaty startowej, sprawdź czy nie został osiągnięty limit uczestników).

5. Zapisy są przyjmowane do dnia 17 października 2019 r. lub do momentu osiągnięcia limitu. O udziale zawodników w biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz data wniesienia opłaty startowej. Za termin wniesienia opłaty przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora. Organizator ustala ostateczny termin wniesienia opłaty startowej na dzień 18 października 2019 r. lub do momentu osiągnięcia limitu uczestników, o którym mowa w pkt. IV.3.

6. W przypadku przekroczenia limitu zapisanych i opłaconych zawodników, kolejne zgłoszenia i wpłaty nie będą przyjmowane. Organizator zwróci opłatę startową zawodnikom, którzy wpłacili po terminie lub po osiągnięciu limitu zawodników, na konto, z którego został dokonany przelew.

7. Opłata startowa nie jest ważna, jeżeli uczestnik nie został zgłoszony elektronicznie.

8. Przed dokonaniem opłaty startowej proszę upewnić się, że przelew dokonywany jest na prawidłowy numer konta (Bank ING)


Opłata startowa

9. Wysokość opłaty startowej wynosi:
20 zł – płatne do dnia 30 września 2019 lub do osiągnięcia limitu uczestników
30 zł – płatne do dnia 10 października 2019 lub do osiągnięcia limitu uczestników
40 zł – płatne do dnia 18 października 2019 lub do osiągnięcia limitu uczestników

10. Opłatę startową należy uiścić przelewem na konto bankowe w BANKU ING:
MK TEAM EVENTS Klaudia i Marek Witor S.C.
numer konta 38 1050 1357 1000 0092 5081 4986
Tytuł przelewu: Imię, nazwisko, Nocne Marki, dystans

W przypadku braku zaksięgowania przez nas przelewu na liście startujących po 72 godzinach od momentu dokonania przelewu, prosimy o przesłanie potwierdzenia bankowego na adres: kontakt@mkteamevents.pl

11. W przypadku chęci otrzymania faktury, należy zgłosić ten fakt organizatorowi w ciągu 7 dni od momentu dokonania opłaty, pisząc na adres kontakt@mkteamevents.pl Faktura zostanie wysłana pocztą elektroniczną.

12. Opłata startowa nie może zostać przepisana na kolejny bieg.

13. Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi.

14. W przypadku chęci zmiany danych na liście startowej prosimy o wiadomość na maila kontakt@mkteamevents.pl Prosimy o informacje, które dziecko należy usunąć z listy oraz dane dziecka, które na liście należy umieścić (imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, miejscowość, numer telefonu rodzica/opiekuna, adres mailowy rodzica/opiekuna, imię i nazwisko rodzica/opiekuna, który będzie odpowiedzialny za dziecko na biegu).


V. Dla zawodników


Pakiet startowy

1. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje:
a) numer startowy + agrafki,
b) odlewany medal wręczany na mecie biegu (po ukończeniu biegu),
c) pamiątkowy gadżet,
d) dyplom w formacie pdf do samodzielnego wydruku, który Organizator wyśle na podany w zgłoszeniu adres mailowy w terminie 7 dni od dnia zawodów.


Biuro Zawodów

2. W Biurze Zawodów odbywa się weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów, poprzez okazanie dowodu tożsamości dziecka lub rodzica/opiekuna prawnego.

3. W momencie weryfikacji (tj. odbioru numeru startowego) oraz podczas biegu, jak i po nim, obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa.
4. Biuro Zawodów biegów dla dzieci będzie działać od godziny 12:00. Pakiety startowe należy maksymalnie 30 minut przed planowaną godziną startu. Szczegółowe godziny startów poszczególnych kategorii wiekowych zostaną opublikowane na stronie www.mkteamevents.pl najpóźniej 23 października 2019 r.

5. Biuro Zawodów będzie znajdować się przy stawie Rzęsa w okolicy startu i mety.

6. W Biurze Zawodów wydawane są wyłącznie pakiety startowe, nie ma możliwości dokonywania nowych zapisów i wnoszenia opłaty startowej.

7. Pakiety startowe, które nie zostały odebrane w Biurze Zawodów, nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.


Depozyt

8. Organizator zapewnia depozyt.

9. Przyjmowanie i wydawanie rzeczy z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę. Organizator nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione w depozycie.

10. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione lub zagubione podczas zawodów.


Szatnie

11. Organizator zapewnia szatnie (w namiotach).

12. Organizator nie zapewnia natrysków.


VI. Ochrona danych osobowych

1. Zapisy na zawody są dokonywane za pośrednictwem portalu www.elektronicznezapisy.pl Administratorem danych osobowych, które uczestnik podaje w procesie rejestracji konta na portalu, a następnie zapisu na wydarzenie, jest firma ElektroniczneZapisy.pl. Podanie danych osobowych przez uczestnika biegu jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.
ElektroniczneZapisy.pl udostępnia dane zarejestrowanych uczestników Organizatorowi na potrzeby przeprowadzenia zawodów.
2. Organizator jest Administratorem danych osobowych uczestników udostępnionych mu przez Elektronicznezapisy.pl i będzie przetwarzał udostępnione dane osobowe samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji biegu V Siemianowickie Nocne Marki.
3.Inne podmioty, które na zlecenie Organizatora będą przetwarzały dane osobowe uczestników w zakresie powierzonych im czynności przy organizacji biegu V Siemianowickie Nocne Marki, zapewniają przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
4.Dane osobowe udostępnione Organizatorowi biegu V Siemianowickie Nocne Marki będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, dalej: ODO, a począwszy od 25 maja 2018 r. także na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) w celu: Przeprowadzenia biegu V Siemianowickie Nocne Marki: rejestracji uczestników, odnotowania dokonanych wpłat na listach startowych, wyłonienia i prezentacji zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach, prezentacji list startowych (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, płeć, klub, wizerunek) na czas trwania zawodów, na stronie internetowej Organizatora, prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, na stronie internetowej Organizatora na czas trwania zawodów oraz natablicy wyników na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu), przyznania i wydania nagród, informacyjnym, promocyjnym i statystycznym Organizatora.

5.Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady korzystania z tych praw określają przepisy prawa. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Organizatorem. Z uwagi na organizację procesu zapisów niezbędne może okazać się również bezpośrednie skontaktowanie się uczestnika z Elektronicznezapisy.pl. Uczestnik może cofnąć udzieloną już zgodę lub zgody w każdym momencie poprzez przesłanie wiadomości email na adres kontakt@mkteamevents.pl lub listu do Organizatora. Z uwagi na organizację procesu zapisów niezbędne może okazać się również bezpośrednie skontaktowanie się uczestnika z ElektroniczneZapisy.pl. Cofnięcie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
6. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy informacji, w celu zaktualizowania danych takich jak: szczegółowy harmonogram imprezy, godziny funkcjonowania biura zawodów, godziny startu poszczególnych biegów, trasy biegu, informacji o zawartości pakietu startowego, informacji o sponsorach i partnerach biegu, przypomnienia o płatnościach itp.
7.Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, klub, dystans, informacja o dokonaniu/niedokonaniu opłaty startowej) na liście zapisanych, która opublikowana będzie na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym na stronie www.timing4u.pl oraz www.elektronicznezapisy.pl w celu organizacji biegu V Siemianowickie Nocne Marki.
8.Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, klub, dystans, informacja o dokonaniu opłaty startowej) na liście startowej, która opublikowana będzie na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym na stronie www.mkteamevents.pl, www.timing4u.pl, www.elektronicznezapisy.pl i innych, w celu organizacji biegu V Siemianowickie Nocne Marki.
9.Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, klub, dystans) na liście zapisanych, która będzie ogólnodostępna w Biurze Zawodów w celu odebrania przez zawodników przypisanych do ich nazwiska (i numeru startowego) pakietów startowych.
10.Uczestnik wyraża zgodę na wypowiedzenie przez spikera jego imienia, nazwiska, miejscowości i nazwy klubu przez spikera podczas wbiegnięcia na metę oraz podczas dekoracji na podium.
11.Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku w celu zamieszczenia fotorelacji z biegu V Siemianowickie Nocne Marki na stronie internetowej Organizatora, a także w mediach społecznościowych Organizatora.
12.Każda ze zgód jest odrębna od pozostałych, co oznacza, że uczestnik nie musi wyrażać zgody na przetwarzanie danych w każdym wskazanym powyżej celu. Jeżeli jednak uczestnik nie wyrazi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wskazanych powyżej niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia zawodów, uczestnik nie zostanie do zawodów dopuszczony.
13.Organizator informuje, że podczas zawodów mogą być wykonywane zdjęcia i filmy przez jednego lub więcej fotografów/operatorów. Podpisując Regulamin Uczestnik zgadza się na udział w zawodach, podczas których może zostać sfotografowany/sfilmowany, a jego wizerunek zostanie opublikowany w internecie, w prasie lub w TV zgodnie z ustawą o Prawie Prasowym, w celu zrelacjonowania biegu V Siemianowickie Nocne Marki.
14.Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

VII. Postanowienia końcowe

1. Zawodnicy biorą udział w zawodach na odpowiedzialność rodziców, którzy powinni mieć pełną świadomością niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia,
które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby dysponujące dobrym stanem zdrowia, bez przeciwwskazań
medycznych do uczestnictwa w zawodach.

2. Uczestnik/rodzic uczestnika/opiekun uczestnika wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu i tym samym w pełni akceptuje jego zapisy oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z zawarciem umowy, w której stroną jest Organizator oraz Uczestnik biegu.

3. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu wynikające z winy uczestników zawodów.

6. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

7. Organizator zapewnia zawodnikom obsługę medyczną w czasie trwania zawodów.

8. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

9. Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem jest niniejszy REGULAMIN, kontakt mailowy kontakt@mkteamevents.pl , Fan Page Organizatora www.facebook.com/MKteamevents, a także facebookowe wydarzenie biegu www.facebook.com/events/448746755904981/

Do zobaczenia na trasie. Załoga MK team.