REGULAMIN

REGULAMIN

Regulamin biegów na 5 i 9 km oraz marszu Nordic Walking
„III Siemianowickie Nocne Marki”

28 października 2017 r.

 

I. ORGANIZATOR

 

1. Organizatorem zawodów jest:
MK TEAM EVENTS
ul. Komuny Paryskiej 3/97
41-100 Siemianowice Śląskie
NIP: 6431623559, REGON: 362605790

Partnerem biegu jest:
SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY
ul. Niepodległości 45
41-106 Siemianowice Śląskie

Bieg odbywa się pod patronatem honorowym Pana Prezydenta Miasta Rafała Piecha

 

II. INFORMACJE OGÓLNE

 

1. W ramach Siemianowickich Nocnych Marków odbędą się następujące imprezy sportowe:
• Bieg na 5 km
• Bieg na 9 km
• Marsz Nordic Walking na 5 km
• Biegi dla dzieci*
*Zasady biegów dla dzieci reguluje odrębny regulamin.
2. Bieg odbędzie się 28 października 2017 roku na terenie Bażantarni oraz stawu Rzęsa, który
mieści się w Siemianowicach Śląskich (wejście od strony Śląskiej 85 – za sklepem Wielbłąd lub od
strony ulicy Spacerowej – obok ulica Dworska)

3. Start zawodów:
18:40 start biegu na 5 km
18:45 start Nordic Walking
20:00 dekoracja biegu na 5 km oraz Nordic Walking
20:30 start biegu na 9 km
21:45 dekoracja biegu na 9 km
22:00 Zakończenie
Szczegółowy harmonogram zostanie udostępniony przed biegiem na stronie www.mkteamevents.pl

4. Trasy nie posiadają atestu PZLA.

5. Dystanse biegów wynoszą około 5 i 9 km. Dystans marszu Nordic Walking wynosi około 5 km.

6. Trasy biegów i marszu Nordic Walking są urozmaicone i wiodą w 75% po leśnych
ścieżkach. Trasy nie są oświetlone. Każdy zawodnik powinien zaopatrzyć się w czołówkę lub
inne źródło oświetlenia.

7. Trasy będą miały oznaczenia co 1 km.

8. Na trasie będą ustawione osoby, które kontrolować będą czy zawodnicy skracają trasę, czego
konsekwencją jest dyskwalifikacja.

9. Zawodników obowiązują następujące limity pokonania trasy:
• Bieg na 5 km – 60 minut
• Bieg na 9 km – 90 minut
• Marsz Nordic Walking – 90 minut

10. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników będą dokonywane na podstawie
elektronicznego pomiaru, który przeprowadzi firma Timing4U.

11. Organizator zapewnia punkt z napojami na trasie biegu na 9 km.

12. Organizator zapewnia punkt z napojami na mecie.

13. Organizator zapewnia poczęstunek na mecie – kiełbaskę (do samodzielnego upieczenia na
ognisku) oraz bułkę.

 

III. UCZESTNICTWO

 

1. W biegach i marszu Nordic Walking mogą brać udział wszyscy chętni, którzy zostaną wpisani na
listę startową po zgłoszeniu swojego udziału i dokonaniu opłaty startowej zgodnie z
postanowieniami określonymi w punkcie IV niniejszego Regulaminu.

2. Osoby, które do dnia 28 października 2017 nie ukończyły 18 lat mogą wystartować pod
warunkiem dostarczenia podpisanego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o zgodzie na start
dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.

3. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Podczas weryfikacji
zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający ich tożsamość (np.
prawo jazdy, legitymacja, paszport itp.). Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie
złożenie podpisu pod oświadczeniem o jego starcie w zawodach na własną odpowiedzialność w
biurze zawodów.

4. Istnieje możliwość odbioru pakietu przez osobę trzecią, warunkiem jest dostarczenie
podpisanego upoważnienia do biura zawodów oraz kserokopii dowodu osobistego (do wglądu)
osoby startującej. Upoważnienie powinno również zawierać podpisane przez zawodnika
oświadczenia o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością
niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru tego wydarzenia, zgodę na przetwarzanie
danych osobowych oraz akceptacje zapisów niniejszego Regulaminu. Zaleca się korzystanie ze
wzoru upoważnienia wraz z oświadczeniami umieszczonego przez organizatora na stronie
internetowej zawodów. W przypadku braku stosownych oświadczeń pakiet startowy może zostać
wydany bez numeru startowego oraz chipa.

5. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością
niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in
na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby
posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w
zawodach. Ze względu na porę biegu oraz rodzaj trasy Organizatorzy nie wyrażają zgody na start w
zawodach osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

6. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu i tym samym w
pełni akceptuje jego zapisy oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym na zamieszczenie ich w
przekazach telewizyjnych, radiowych internetowych i drukowanych (imię, nazwisko, adres, data
urodzenia, klub) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia imprezy „III Siemianowickie Nocne
Marki”.

8. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy podany przez
zawodników, informacji na temat organizowanych przez siebie zawodów.

9. Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w biurze zawodów
działającym na terenie stawu Rzęsa w dniu 28 października 2017 r. od godziny 14:00.
Biuro zawodów dla zawodników startujących na 5 km i Nordic Walking działa do godziny 18:00
Biuro zawodów dla zawodników startujących na 9 km działa do godziny 20:00

10. Godziny funkcjonowania Biura Zawodów mogą ulec zmianie, o czym zawodnicy zostaną
poinformowani drogą mailową.

11. W Biurze Zawodów wydawane są wyłącznie pakiety startowe, nie ma możliwości dokonywania
nowych zapisów i wnoszenia opłaty startowej.

12. Pakiety startowe, które nie zostały odebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani
wydawane w terminie późniejszym.

 

IV. ZGŁOSZENIA

 

1. Zgłoszenia przyjmowane są w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na
stronie Organizatora www.mkteamevents.pl oraz na stronie www.elektronicznezapisy.pl

2. Zgłoszenie uznaje się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
a) zostanie wypełniony kompletnie i prawidłowo formularz zgłoszeniowy (imię i nazwisko,
miejscowość, data urodzenia, numer telefonu oraz prawidłowy adres e-mail),
b) wpłata z tytułu opłaty startowej zostanie zaksięgowana na koncie bankowym organizatora w
terminie określonym w punkcie IV.4 niniejszego Regulaminu
c) zostaną podpisane oświadczenia w Biurze Zawodów

3. Obowiązują następujące limity zawodników:
• Bieg na 5 km – 500 osób,
• Bieg na 9 km – 500 osób,
• Marsz Nordic Walking – 200 osób

4. Zapisy są przyjmowane do dnia 15 października 2017 r. lub do wyczerpania limitu. O udziale
zawodników w biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz data wniesienia opłaty startowej. Za termin
wniesienia opłaty przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku bankowego
Organizatora. Organizator ustala ostateczny termin wniesienia opłaty startowej na dzień 16
października 2017. Przelewy, które zostaną zaksięgowane po tym terminie zostaną zwrócone.

5. Wysokość opłaty startowej wynosi 40 zł.

6. Opłatę startową należy uiścić przelewem na konto bankowe:

MK TEAM EVENTS Klaudia Kapica
BANK BGZ PNB PARIBAS w Siemianowicach Śląskich
nr 88 1600 1462 1833 7639 0000 0001
Tytuł przelewu: Imię, nazwisko (zawodnika, którego dotyczy opłata)SIEMIANOWICKIE
NOCNE MARKI

W przypadku braku zaksięgowania przez nas przelewu na liście startujących, prosimy o przesłanie
potwierdzenia bankowego na adres klaudia.kapica@mkteamevents.pl

7. W przypadku chęci otrzymania faktury należy zgłosić ten fakt organizatorowi w ciągu 7 dni od
momentu dokonania opłaty, pisząc na adres klaudia.kapica@mkteamevents.pl Faktura zostanie
wysłana pocztą elektroniczną.

8. Do dnia 15 października 2017 r. włącznie opłata może zostać bezpłatnie przepisana na innego
zawodnika po uprzednim kontakcie z organizatorem.

9. Do dnia 15 października 2017 r. włącznie zawodnik może bezpłatnie zmienić dystans biegu lub
przepisać się na marsz Nordic Walking po uprzednim kontakcie z organizatorem.

10. Od dnia 16 października 2017 r. do dnia 22 października 2017 r. włącznie opłata może zostać
przepisana na innego zawodnika po dokonaniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł.

11. Od dnia 16 października 2017 r. do dnia 22 października 2017 r. włącznie zawodnik może
zmienić dystans biegu lub przepisać się na marsz Nordic Walking po dokonaniu opłaty
manipulacyjnej w wysokości 10 zł.

12. Opłatę manipulacyjną należy uiścić przelewem na konto bankowe:

MK TEAM EVENTS Klaudia Kapica
BANK BGZ PNB PARIBAS w Siemianowicach Śląskich
nr 88 1600 1462 1833 7639 0000 0001
Tytuł przelewu: Imię, nazwisko, SIEMIANOWICKIE NOCNE MARKI

Prosimy o przesłanie potwierdzenia bankowego na adres klaudia.kapica@mkteamevents.pl

13. Po dniu 22 października 2017 r. nie można dokonywać zmian na listach startowych.

14. Raz wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

15. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na kolejny bieg.

 

V. KLASYFIKACJA

 

1. Klasyfikacja zawodników w odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od chwili strzału
startera).

2. W wynikach końcowych biegu każdy zawodnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto.

3. Wyniki biegu będą dostępne na stronie www.timing4u.pl

4. W ramach opłaty startowej za III Siemianowickie Nocne Marki uczestnik otrzymuje:
a) numer startowy, agrafki
b) pamiątkowy odlewany medal za ukończenie biegu (na mecie)
c) magnes z logo biegu
d) wodę lub herbatę w punkcie nawadniającym na trasie 9 km
e) wodę na mecie biegu, herbatę
f) poczęstunek na mecie
g) zwrotny chip do pomiaru czasu

5. Podczas zawodów będą prowadzone następujące klasyfikacje:
a) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn Biegu na 9 km (za miejsca I – III) – zawodnicy zostaną
nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi,
b) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn Biegu na 5 km (za miejsca I – III) – zawodnicy
zostaną nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi,
c) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn marszu Nordic Walking (za miejsca I – III) –
zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi
d) Najszybszy Siemianowiczanin oraz najszybsza Siemianowiczanka w Biegu na 9 km,
e) Najszybszy Siemianowiczanin oraz najszybsza Siemianowiczanka w Biegu na 9 km,
f) Najliczniejsza drużyna w Biegu na 5 km,
g) Najliczniejsza drużyna w Biegu na 9 km,
i) Najliczniejsza drużyna w marszu Nordic Walking.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe oraz chipy. Numer
startowy musi być przymocowany z przodu koszulki startowej. Numer startowy musi być widoczny
przez cały okres trwania zawodów. Chip musi być przymocowany do sznurowadła buta.

2. III Siemianowickie Nocne Marki stanowi część cyklu: Grand Prix MK team 2017, którego
zasady reguluje odrębny regulamin.

3. Zawody odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu lub marszu
Nordic Walking, wynikające z winy uczestników zawodów.

6. Organizator nie zapewnia natrysków.

7. Organizator zapewnia szatnie.

8. Organizator zapewnia depozyt. Wydawanie rzeczy z depozytu będzie odbywało się za okazaniem
numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od
odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę. Organizator nie odpowiada za rzeczy
wartościowe pozostawione w depozycie. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub
zagubione podczas zawodów.

9. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

10. Organizator zapewnia fotografa, który fotografować będzie zawody.

11. Organizator zapewnia zawodnikom obsługę medyczną w czasie trwania zawodów.

12. Organizator nie zapewnia toalet na trasie biegu

13. Organizator zapewnia toalety w okolicy STARTU/METY

14. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

15. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
a) Klaudia Kapica tel. 695 196 497
b) Marek Witor tel. 607 825 707
lub pisząc na adres: kontakt@mkteamevents.pl

Przed wykonaniem telefonu lub napisaniem maila proszę upewnić się, że odpowiedź nie została
zamieszczona w regulaminie lub na stronie www.mkteamevents.pl

DO ZOBACZENIA NA STARCIE!