REGULAMIN

REGULAMIN BIEGU I MARSZU NORDIC WALKING

„IV PARKOWE HERCKLEKOTY”

24 LUTEGO 2018 r.

I. ORGANIZATOR

Organizatorem biegu i marszu Nordic Walking jest:
MK TEAM EVENTS
ul. RZEPUSA 20
41-106 Siemianowice Śląskie
NIP:6431769234
REGON: 369086790

II. TERMIN, MIEJSCE TRASA i POMIAR CZASU

1. Bieg odbędzie się 24 lutego 2018 roku na terenie Parku Leśnego w Katowicach, na Dolinie
Trzech Stawów (od strony Muchowca).
W nawigacji najlepiej wpisać ul. Francuska 180 a, Katowice

2.Start zawodów:
BIEG na ok. 7 km – 10:00
NORDIC WALKING na ok. 7 km – 10:05
BIEG na ok. 12 km – 13:30

Biegi dla dzieci startować będą o godzinie 12:00. Biegi dla dzieci obowiązuje oddzielny regulamin.

3.Trasy nie posiadają atestu PZLA
Zawodnik ma do wyboru trzy dystanse:
BIEG ok. 7 km – 1 okrążenie
NORDIC WALKING ok. 7 km – 1 okrążenie
BIEG ok. 12 km – 2 okrążenia

Zawodnik dokonuje wyboru dystansu podczas zapisów.

NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZMIANY DYSTANSU W DNIU BIEGU!!

Zawodnik, który wystartuje na innym dystansie niż deklarował podczas zapisów, musi liczyć się z
oficjalną dyskwalifikacją.

4. Trasa będzie miała oznaczenia co 1 km.

5. Na trasie będą ustawione osoby, które kontrolować będą czy zawodnicy skracają trasę, czego
konsekwencją jest dyskwalifikacja.

6. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 75 minut na dystansie 7 km
oraz 100 minut na dystansie 12 km.

7. Klasyfikacja zawodników odbywa się wg czasu brutto. W wynikach końcowych biegu każdy
zawodnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto.

8. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników będą dokonywane na podstawie elektronicznego
pomiaru, który przeprowadzi firma Timing4U.

9. Organizator zapewnia punkt z wodą na mecie.

10. Organizator zapewnia punkt odżywczy na mecie.

11. Organizator zapewnia punkt nawadniający dla zawodników startujących na dystansie 12 km
mniej więcej w połowie trasy.III. UCZESTNICTWO

1. W zawodach prawo startu mają osoby, które do dnia 24 lutego 2018 roku ukończą 18 lat. Osoby,
które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować, pod warunkiem dostarczenia podpisanego
oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o zgodzie na start dziecka na odpowiedzialność
rodzica/opiekuna prawnego.

2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Podczas weryfikacji
zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający ich tożsamość
(może być prawo jazdy, legitymacja, paszport itp.). Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu
będzie złożenie podpisu (w biurze zawodów) pod oświadczeniem o jego starcie w zawodach na
własną odpowiedzialność.
Istnieje możliwość odbioru pakietu przez osobę trzecią, warunkiem jest dostarczenie podpisanego
upoważnienia do biura zawodów oraz kserokopii dowodu osobistego (do wglądu) osoby startującej.
Upoważnienie powinno również zawierać podpisane przez zawodnika oświadczenia o starcie w
zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk
wynikających z charakteru tego wydarzenia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz
akceptacje zapisów niniejszego Regulaminu.
Zaleca się korzystanie ze wzoru upoważnienia wraz z oświadczeniami umieszczonego przez
organizatora na stronie internetowej zawodów. W przypadku braku stosownych oświadczeń pakiet
startowy może zostać wydany bez numeru startowego oraz chipa.

3. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością
niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in na
ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby
posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w
zawodach.

4. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu i tym samym w
pełni akceptuje jego zapisy oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym na zamieszczenie ich w
przekazach telewizyjnych, radiowych internetowych i drukowanych (imię, nazwisko, adres, data
urodzenia, klub) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia imprezy „IV Parkowe Hercklekoty”.

6. Uczestnik wyraża zgodę na filmowanie, fotografowanie oraz rejestrowanie na dowolnych
nośnikach wizerunku (wizualnej prezentacji) dla celów publikacji, promocji i reklamy, które
Organizator zawodów biegowych uzna za odpowiednie dla celu popularyzacji idei zawodów oraz
upubliczniania informacji o nich. Fotografie i obrazy będą mogły być kopiowane, eksponowane i
pokazywane publicznie lub zaadoptowane wszelkimi sposobami do wszelkiego rodzaju środków
przekazu, szczególnie do albumów prasowych i na potrzeby wszelkich mediów: prasy, telewizji,
video, Internetu, prospektów, materiałów reklamowych do wysyłki katalogów, plakatów, artykułów
promocyjnych, kampanii reklamowych, itd.

7. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy podany przez
zawodników, informacji na temat organizowanych przez siebie zawodów.

8. Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w biurze zawodów
działającym w dniu 23.02.2018 r. w godzinach 16:00 – 20:00 oraz w dniu 24.02.2018 r. w
godzinach 07:00 – 09:30 dla biegu na 7 km oraz do 13:00 dla biegu na 12 km.IV. ZGŁOSZENIA i KLASYFIKACJA

1. Zgłoszenia przyjmowane są w postaci kompletnie i prawidłowo wypełnionego formularza
zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.mkteamevents.pl lub na stronie
www.elektronicznezapisy.pl

Prosimy o podawanie PRAWIDŁOWYCH adresów mailowych oraz numerów telefonów.
2. Obowiązują następujące limity uczestników:
Bieg na 7 km – 700 osób
Bieg na 12 km – 700 osób
Nordic Walking – 200 osób

3. Zapisy są przyjmowane do dnia 11 lutego 2018 r. lub do wyczerpania limitu. O udziale
zawodników w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesienia opłaty startowej. Za termin
wniesienia opłaty przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora.

4. Wysokość opłaty startowej za bieg wynosi 40 zł.

5. Zawodników, którzy ukończyli cykl Grand Prix MK team 2017 (tzn. znajdują się na listach z
wynikami we wszystkich czterech biegach: III Parkowe Hercklekoty, II Siemianowicki Bieg
Świetlików, III Siemianowickie Nocne Marki, IV Bieg Mikołajkowy) obowiązuje opłata 30 zł.

6. Opłatę startową należy uiścić przelewem na konto bankowe

(UWAGA! ZMIANA NUMERU KONTA)

MK TEAM EVENTS Klaudia Kapica, Marek Witor S.C.
numer konta 38 1050 1357 1000 0092 5081 4986 (ING BANK ŚLĄSKI)
Tytuł przelewu: Imię, nazwisko, Parkowe Hercklekoty

W przypadku braku zaksięgowania przez nas przelewu na liście startujących, prosimy o przesłanie
potwierdzenia na adres: kontakt@mkteamevents.pl

Na przelewy czekamy do dnia 12 lutego 2018 roku, do godziny 23:59. Wpłaty wysłane do nas po
tym terminie zostaną odesłane.

6. W przypadku chęci otrzymania faktury należy zgłosić ten fakt organizatorowi w ciągu 7 dni od
momentu dokonania opłaty, pisząc na adres klaudia.kapica@mkteamevents.pl

Faktura zostanie wysłana pocztą elektroniczną.

7. Do dnia 18 lutego 2018 r. włącznie opłata może zostać bezpłatnie przepisana na innego
zawodnika po uprzednim kontakcie z organizatorem.

8. Do dnia 18 lutego 2018 r. włącznie zawodnik może bezpłatnie zmienić dystans biegu lub
przepisać się na marsz Nordic Walking po uprzednim kontakcie z organizatorem (o ile nie został
osiągnięty limit zawodników na tym dystansie).

9. Od dnia 19 lutego 2018 r. do dnia 21 lutego r. włącznie opłata może zostać
przepisana na innego zawodnika po dokonaniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł.

10. Od dnia 19 lutego 2018 r. do dnia 21 lutego 2018 r. włącznie zawodnik może
zmienić dystans biegu po dokonaniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł (o ile nie został
osiągnięty limit zawodników na tym dystansie).

11. Opłatę manipulacyjną należy uiścić przelewem na konto bankowe:

MK TEAM EVENTS Klaudia Kapica, Marek Witor S.C.
numer konta 38 1050 1357 1000 0092 5081 4986 (ING BANK ŚLĄSKI)
Tytuł przelewu: Imię, nazwisko, Parkowe Hercklekoty

Prosimy o przesłanie potwierdzenia bankowego, dokonania opłaty manipulacyjnej na adres
klaudia.kapica@mkteamevents.pl

12. Po dniu 21 lutego 2018 r. nie można dokonywać zmian na listach startowych.

13. Raz wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

14. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na kolejny bieg.

15. W ramach opłaty startowej za IV Parkowe Hercklekoty uczestnik otrzymuje:
a) numer startowy, agrafki
b) pamiątkowy odlewany medal na mecie biegu
c) wodę
d) poczęstunek na mecie
e) pamiątkę od organizatora
f) zwrotny chip do pomiaru czasu

11. Podczas IV Parkowych Hercklekotów będą prowadzone następujące klasyfikacje:
a) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn (za miejsca I – III) – bieg 7 km zawodnicy zostaną
nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi
b) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn (za miejsca I – III) – bieg 12 km zawodnicy zostaną
nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi
c) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn (za miejsca I – III) – Nordic Walking 7 km zawodnicy
zostaną nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi
d) Najliczniejsza drużyna na 7 km – drużyna zostanie nagrodzona pucharem
e) Najliczniejsza drużyna na 12 km – drużyna zostanie nagrodzona pucharem
f) Najliczniejsza drużyna Nordic Walking na dystansie 7 km – drużyna zostanie nagrodzona
pucharem

W biegu na 7 i 12 km prowadzona będzie dodatkowo klasyfikacja wg kategorii wiekowych.

Uczestnik, który został sklasyfikowany na miejscach od I do III w kategorii generalnej kobiet i
mężczyzn, nie zostanie zakwalifikowany do otrzymania wyróżnienia w klasyfikacji wiekowej, a na
podium staje kolejny zawodnik.

Kategoria wiekowa – poniżej 18 roku życia, miejsca I – III
Kategoria wiekowa – 19 – 29 – miejsca I – III
Kategoria wiekowa – 30 – 39, miejsca I – III
Kategoria wiekowa – 40 – 49, miejsca I – III
Kategoria wiekowa – 50 + , miejsca I – III

W kategoriach wiekowych zawodnicy zostaną nagrodzeni dyplomami.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe oraz chipy. Numer
startowy musi być przymocowany z przodu koszulki startowej. Chip musi być przymocowany do
sznurowadła buta.

2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

3. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu,
wynikające z winy uczestników biegu.

5. Organizator nie zapewnia natrysków.

6. Organizator zapewnia szatnię.

7. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

8. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe oraz chipy. Numer
startowy musi być przymocowany z przodu koszulki startowej. Numer startowy musi być widoczny
przez cały czas trwania zawodów. Chip musi być przymocowany do sznurowadła buta.

9. IV Parkowe Hercklekoty to pierwsze zawody cyklu: Grand Prix MK team 2018, którego
zasady reguluje odrębny regulamin.

10. Organizator zapewnia depozyt. Wydawanie rzeczy z depozytu będzie odbywało się za
okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia
organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę. Organizator nie odpowiada
za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie. Organizator nie odpowiada za rzeczy
pozostawione lub zagubione podczas zawodów.

11. Organizator zapewnia fotografa, który fotografować będzie zawody.

12. Organizator zapewnia zawodnikom obsługę medyczną w czasie trwania zawodów.

13. Organizator nie zapewnia toalet na trasie biegu.

15. Organizator zapewnia toalety w okolicy STARTU/METY.

16. W ramach IV Parkowych Hercklekotów zostaną przeprowadzone biegi dla dzieci. Zasady
biegów dla dzieci reguluje odrębny regulamin.

17. Nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie może skutkować
dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu.

18. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

19. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów i adresami e-mail:
a) Klaudia Kapica tel. 695 196 497
b) Marek Witor tel. 607 825 707

kontakt@mkteamevents.pl

Prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach od 15:00 do 19:00

20. Szczegółowe informacje dotyczące biegu będą pojawiać się na stronie www.mkteamevents.pl
oraz na facebooku, prosimy o regularne zaglądanie.
Dokładne informacje dotyczące między innymi miejsca, w którym znajdować się będzie Biuro
Zawodów zostaną opublikowane do 7 dni przed biegiem.
DO ZOBACZENIA NA STARCIE!