REGULAMIN / BIEG GŁÓWNY 2017

REGULAMIN
BIEGU i MARSZU NORDIC WALKING
„III PARKOWE HERCKLEKOTY” 12 LUTEGO 2017 r.

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem biegu i marszu Nordic Walking jest:

MK TEAM EVENTS
ul. Komuny Paryskiej 3/97
41-100 Siemianowice Śląskie
NIP: 6431623559, REGON: 362605790

2. Współorganizatorem biegu i marszu Nordic Walking jest:

STADION ŚLĄSKI SP. Z O. O.
ul. Reymonta 24/203
40-029 Katowice
NIP: 9542745209, REGON: 243373827

II. TERMIN, MIEJSCE, TRASA i POMIAR CZASU

1. Bieg i marsz Nordic Walking odbędą się 12 lutego 2017 roku na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie, baza zawodów mieścić się będzie w okolicach bieżni Stadionu Śląskiego – wjazd do Parku od strony Centrum Handlowego AKS w Chorzowie (ul. Parkowa 20, 41-500 Chorzów) – należy pobrać bilet w biletomacie i zachować na czas pobytu w Parku Śląski, okazując go następnie przy
wyjeździe.
2. Start i meta zawodów zlokalizowane są w okolicy bieżni stadionu lekkoatletycznego.
3. Start zawodów: 12:00 Bieg, 12:05 Marsz Nordic Walking.
4. Trasa nie posiada atestu PZLA.
5. Dystans biegu i marszu Nordic Walking wynosi około 6,5 km.
6. Trasa prowadzi po parkowych alejkach i ścieżkach. Trasa ma charakter asfaltowo-przełajowy. Z uwagi na zimową porę należy liczyć się z  możliwością wystąpienia pokrywy śnieżnej oraz miejscowych oblodzeń.
7. Osoby poruszające się na wózkach nie mogą startować w zawodach ze względu na trudność trasy.
8. Trasa będzie miała oznaczenia co 1 km.
9. Na trasie będą ustawione osoby, które kontrolować będą czy zawodnicy skracają trasę, czego konsekwencją jest dyskwalifikacja.
10. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania obu tras wynoszący 90 minut.
11. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników będą dokonywane na podstawie elektronicznego pomiaru, który przeprowadzi firma Timing4U.
12. Organizator zapewnia punkt z napojami na mecie (herbata + woda).
13. Organizator zapewnia ciepły posiłek na mecie.

III. UCZESTNICTWO

1. W biegu i marszu Nordic Walking mogą brać udział wszyscy chętni, którzy zostaną wpisani na listę startową po zgłoszeniu swojego udziału i dokonaniu opłaty startowej zgodnie z postanowieniami określonymi w punkcie IV niniejszego Regulaminu.
2. Osoby, które do dnia 12 lutego 2017 nie ukończyły 18 lat mogą wystartować pod warunkiem dostarczenia podpisanego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o zgodzie na start dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.
3. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający ich tożsamość (np. prawo jazdy, legitymacja, paszport itp.). Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o jego starcie w zawodach na własną odpowiedzialność w biurze zawodów.
4. Istnieje możliwość odbioru pakietu przez osobę trzecią, warunkiem jest: dostarczenie podpisanego upoważnienia do biura zawodów oraz kserokopii dowodu osobistego (do wglądu) osoby startującej. Upoważnienie powinno również zawierać podpisane przez zawodnika oświadczenia o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru tego wydarzenia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacje zapisów niniejszego Regulaminu. Zaleca się korzystanie ze wzoru upoważnienia wraz z oświadczeniami umieszczonego przez organizatora na stronie internetowej zawodów. W przypadku
braku stosownych oświadczeń pakiet startowy może zostać wydany bez numeru startowego oraz
chipa.
5. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.
6. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu i tym samym w pełni akceptuje jego zapisy oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym na zamieszczenie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych internetowych i drukowanych (imię, nazwisko, adres, data urodzenia, klub) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia imprezy „III Parkowe Hercklekoty”.
8. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy podany przez zawodników, informacji na temat organizowanych przez siebie zawodów.
9. Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w biurze zawodów działającym przy Stadionie Śląskim:
• w dniu 11.02.2017 r. w godzinach 14:00 – 18:00
• w dniu 12.02.2017 r. w godzinach 08:00 – 11:30
10. Godziny funkcjonowania Biura Zawodów mogą ulec zmianie, o czym zawodnicy zostaną
poinformowani drogą mailową.
11. W Biurze Zawodów wydawane są wyłącznie pakiety startowe, nie ma możliwości dokonywania
nowych zapisów i wnoszenia opłaty startowej.
12. Pakiety startowe, które nie zostały odebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane
w terminie późniejszym.

IV. ZGŁOSZENIA i KLASYFIKACJA

1. Zgłoszenia przyjmowane są w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na
stronie www.elektronicznezapisy.pl.
2. Zgłoszenie uznaje się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
• zostanie wypełniony kompletnie i prawidłowo formularz zgłoszeniowy,
• wpłata z tytułu opłaty startowej zostanie zaksięgowana na koncie bankowym organizatora w
terminie określonym w punkcie IV.4 niniejszego Regulaminu,
• zostaną podpisane oświadczenia w Biurze Zawodów.
3. Obowiązuje limit 1000 zawodników.
4. Zapisy są przyjmowane do dnia 29 stycznia 2017 r. lub do wyczerpania limitu. O udziale
zawodników w biegu lub marszu Nordic Walking decyduje kolejność zgłoszeń oraz data wniesienia
opłaty startowej. Za termin wniesienia opłaty przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku
bankowego Organizatora. Organizator ustala ostateczny termin wniesienia opłaty startowej na
dzień 31 stycznia 2017. Przelewy, które zostaną zaksięgowane po tym terminie zostaną zwrócone.
5. Wysokość opłaty startowej za bieg i marsz Nordic Walking wynosi 40 zł.
6. Opłatę startową należy uiścić przelewem na konto bankowe:

MK TEAM EVENTS Klaudia Kapica
BANK BGZ PNB PARIBAS w Siemianowicach Śląskich
nr 88 1600 1462 1833 7639 0000 0001
Tytuł przelewu: Imię, nazwisko, PARKOWE HERCKLEKOTY

W przypadku braku zaksięgowania przez nas przelewu na liście startujących, prosimy o
przesłanie potwierdzenia bankowego na adres klaudia.kapica@mkteamevents.pl

7. W przypadku chęci otrzymania faktury należy zgłosić ten fakt organizatorowi w ciągu 7 dni od
momentu dokonania opłaty, pisząc na adres klaudia.kapica@mkteamevents.pl Faktura zostanie
wysłana pocztą elektroniczną.
8. Do dnia 5 lutego 2017 r. opłata może zostać przepisana na innego zawodnika po uprzednim
kontakcie z organizatorem.
9. Do dnia 5 lutego 2017 r. zawodnik może przepisać się z biegu na marsz Nordic Walking lub z marszu
Nordic Walking na bieg po uprzednim kontakcie z organizatorem.
10. Po 5 lutego 2017 r. nie można dokonywać zmian na listach startowych.
11. Klasyfikacja zawodników w biegu dla pierwszych 50 zawodników na mecie odbywa się na
podstawie czasu brutto (liczonego od chwili strzału startera).
Klasyfikacja pozostałych zawodników odbywa się na podstawie czasu netto (liczonego od
przekroczenia linii startu).
Z zastrzeżeniem, że jeżeli wśród pierwszych 50 osób na mecie nie będzie co najmniej 3 mężczyzn i 3
kobiet, liczba pierwszych 50 osób klasyfikowanych na mecie zostanie zwiększona tak aby
obejmowała pierwszych 3 mężczyzn oraz pierwszych 3 kobiet na mecie.
12. Klasyfikacja zawodników w marszu Nordic Walking odbywa się odbywa się na podstawie czasu
brutto(liczonego od chwili strzału startera).
13. W wynikach końcowych biegu każdy zawodnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto.
14. Wyniki biegu i marszu Nordic Walking będą dostępne na stronie www.timing4u.pl
15. W ramach opłaty startowej za III Parkowe Hercklekoty uczestnik otrzymuje:
a) numer startowy, agrafki
b) pamiątkowy odlewany medal za ukończenie biegu lub marszu Nordic Walking
c) wodę na mecie biegu oraz herbatę
d) poczęstunek na mecie (ciepły posiłek)
e) zwrotny chip do pomiaru czasu
f) bezpłatny wjazd na teren Parku Śląskiego
16. Podczas zawodów III Parkowe Hercklekoty będą prowadzone następujące klasyfikacje:
a) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn (za miejsca I – III) – bieg 6,5 km zawodnicy zostaną
nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi
b) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn (za miejsca I – III) – marsz Nordic Walking 6,5 km
zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi
c) Najmłodszy i najstarszy biegający zawodnik, który pokona dystans w limicie czasu i zgodnie z
regulaminem zawodów – zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi
d) Najmłodszy i najstarszy zawodnik marszu Nordic Walking, który pokona dystans w limicie czasu
i zgodnie z regulaminem zawodów – zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami oraz nagrodami
rzeczowymi
17. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe oraz chipy. Numer
startowy musi być przymocowany z przodu koszulki startowej. Numer startowy musi być widoczny
przez cały okres trwania zawodów. Chip musi być przymocowany do sznurowadła buta.
2. W ramach III Parkowych Hercklekotów zostaną przeprowadzone biegi dla dzieci. Zasady biegów dla
dzieci reguluje odrębny regulamin.
3. III Parkowe Hercklekoty stanowią część cyklu: Grand Prix MK Team 2017, którego zasady reguluje
odrębny regulamin.
4. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
5. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z
winy uczestników biegu.
7. Organizator nie zapewnia natrysków.
8. Organizator zapewnia szatnie.
9. Organizator zapewnia depozyt. Wydawanie rzeczy z depozytu będzie odbywało się za okazaniem
numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od
odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę. Organizator nie odpowiada za rzeczy
wartościowe pozostawione w depozycie. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub
zagubione podczas zawodów.
10. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
11. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
12. Organizator zapewnia zawodnikom obsługę medyczną w czasie trwania zawodów
13. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

Klaudia Kapica tel. 695 196 497
Marek Witor tel. 607 825 707
lub pisząc na adres: kontakt@mkteamevents.pl

Przed wykonaniem telefonu lub napisaniem maila proszę upewnić się, że odpowiedź nie została
zamieszczona w regulaminie lub na stronie www.mkteamevents.pl
DO ZOBACZENIA NA STARCIE!