BIEGI DLA DZIECI REGULAMIN

REGULAMIN BIEGÓW DLA DZIECI

IV PARKOWE HERCKLEKOTY

24.02.2018 r.


I ORGANIZATOR

Organizatorem jest:
MK TEAM EVENTS
ul. RZEPUSA 20
41-106 Siemianowice Śląskie
NIP: 643 176 92 34, REGON: 369086790

II. CEL IMPREZY

1. Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.
2. Promocja zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń.
3. Rywalizacja w myśl zasadom fair play.

III. INFORMACJE OGÓLNE

1. Zawody odbędą się 24 lutego 2018 na terenie Doliny Trzech Stawów w Katowicach (wjazd od strony Muchowca, w nawigację proszę wpisać FRANCUSKA 180 A)
2. Biegi zostaną rozegrane na następujących dystansach:
a) ok. 200 metrów – bieg dla najmłodszych bez rywalizacji(dzieci urodzone w roku 2012 lub później). Oddzielny start chłopców i dziewczyn.
b) ok. 400 metrów – biegi dla dzieci w wieku 7-10 lat(urodzonych w latach 2008 – 2011). Oddzielny start chłopców i dziewczyn.
c) ok. 800 metrów – biegi dla dzieci w wieku 11-14 lat (urodzonych w latach 2004- 2007). Oddzielny start chłopców i dziewczyn.
3. Początek biegów dla dzieci o godzinie 12:00.
Szczegółowy harmonogram zawodów zostanie podany na stronie www.mkteamevents.pl
W przypadku małej ilości dzieci organizator zastrzega sobie prawo do łączenia biegów. Ostateczny harmonogram zostanie podany do 3 dni przed zawodami.
4. Rodzic/opiekun prawny przypisuje dziecko do odpowiedniego dystansu.
Na 400 metrów mogą wystartować dzieci powyżej 10 roku życia, jednak wtedy bieg dla nich będzie miał charakter towarzyski. Otrzymają pamiątkowy medal za uczestnictwo, lecz nie będą brane pod uwagę w klasyfikacji końcowej biegu.
5. Bieg na 200 metrów to bieg dla najmłodszych bez rywalizacji sportowej. Na pozostałych dystansach trzy pierwsze dziewczynki oraz trzech pierwszych chłopców zostanie nagrodzonych na podium.
Nagrodzone zostaną następujące kategorie:
a) dziewczynki 7-10 lat – dystans ok. 400 metrów,
b) chłopcy 7-10 lat – dystans ok. 400 metrów,
c) dziewczynki 11-14 – dystans ok. 800 metrów,
d) chłopcy 11-14 lat – dystans ok. 800 metrów,
6. W biegu na 200 metrów dzieci mogą startować w asyście rodziców. Dzieci startujące w asyście rodziców powinny się ustawić na końcu stawki, za dziećmi biegnącymi samodzielnie. Pozostali rodzice i dzieci powinni być ustawieni za barierkami, ewentualnie ZA STREFĄ MEDALOWĄ.

IV. UCZESTNICTWO

1. Każde dziecko otrzyma numer startowy, który należy przypiąć z przodu.
2. W momencie weryfikacji – tj. odbioru numeru startowego oraz podczas biegu jak i po nim, obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa.
3. Rodzic/opiekun prawny bierze pełną odpowiedzialność za dziecko przed, w trakcie i po biegu.
4. Rodzice (lub opiekunowie) przy odbiorze pakietu startowego podpiszą dokument następującej treści:
„Jako przedstawiciel ustawowy – rodzic/opiekun prawny osoby małoletniej oświadczam, że wyrażam zgodę na jej/jego udział w zawodach sportowych IV PARKOWE HERCKLEKOTY, które odbędą się w Katowicach w dniu 24 lutego 2018 r. Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału osoby małoletniej, za którą biorę odpowiedzialność w zawodach sportowych typu wytrzymałościowego. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym na zamieszczenie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych internetowych i drukowanych (imię, nazwisko, adres, data urodzenia) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia imprezy IV PARKOWE HERCKLEKOTY”
5. Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w biurze zawodów działającym przy linii STARTU/METY (duży parking) w dniu 23 lutego 2018 r. od godziny 16:00 do godziny 20:00 oraz w dniu biegu, 24 lutego 2018 r., w godzinach 7:00 – 11:30. Godziny funkcjonowania Biura Zawodów mogą ulec zmianie, o czym zawodnicy zostaną poinformowani drogą mailową.
7. W Biurze Zawodów wydawane są wyłącznie pakiety startowe, nie ma możliwości dokonywania nowych zapisów i wnoszenia opłaty startowej.
8. Pakiety startowe, które nie zostały odebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

V. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmowane są w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.mkteamevents.pl lub www.elektronicznezapisy.pl
2. Zgłoszenie uznaje się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
a) zostanie wypełniony kompletnie i prawidłowo formularz zgłoszeniowy (uczestnik MUSI być na liście startowej). Opłaty startowe, które zostały zaksięgowane, jednak uczestnika nie będzie na liście zapisanych, mogą zostać zwrócone.
b) wpłata z tytułu opłaty startowej zostanie zaksięgowana na koncie bankowym organizatora w terminie określonym w punkcie V.3 niniejszego Regulaminu,
c) zostaną podpisane oświadczenia w Biurze Zawodów.
3. Zapisy są przyjmowane do dnia 11 lutego 2018 r. lub do osiągnięcia limitu, który Organizator ustala na 200 OPŁACONYCH zawodników.
Organizator ustala ostateczny termin wniesienia opłaty startowej na dzień 12 lutego 2018 r. Przelewy, które zostaną zaksięgowane po tym terminie zostaną zwrócone.
4. Wysokość opłaty startowej wynosi: 15 zł. NIE BĘDZIE możliwości uiszczenia opłaty w dniu biegu.
5. Opłatę startową należy uiścić przelewem na konto bankowe:
(UWAGA! ZMIANA NUMERU KONTA)
MK TEAM EVENTS Klaudia Kapica, Marek Witor S.C.
numer konta 38 1050 1357 1000 0092 5081 4986 (ING BANK ŚLĄSKI)
Tytuł przelewu: Imię, nazwisko, Parkowe Hercklekoty
Na przelewy czekamy do dnia 12 lutego 2018 roku, do godziny 23:59. Wpłaty wysłane do nas po tym terminie zostaną odesłane.
6. W przypadku braku zaksięgowania przez nas przelewu na liście startujących, prosimy o przesłanie potwierdzenia bankowego na adres klaudia.kapica@mkteamevents.pl.
7. W ramach opłaty startowej organizator gwarantuje:
a) numer startowy + agrafki
b) odlewany medal na mecie biegu
c) gadżet od organizatora
d) dyplom w formacie pdf do samodzielnego wydrukowania, który Organizator wyśle na podany w zgłoszeniu adres mailowy
e) herbatę na mecie

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu wynikające z winy uczestników zawodów.
4. Organizator nie zapewnia natrysków.
5. Organizator zapewnia szatnie.
6. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
7. Organizator, zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania danych osobowych oraz zdjęć w celu opublikowania lub przedstawienia imion, nazwisk dzieci na stronach internetowych organizatora. 8. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w biegu, w szczególności zasad fair play.
9. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
10. Organizator zapewnia zawodnikom obsługę medyczną w czasie trwania zawodów.
11. Raz wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
12. Rodzin/Opiekun prawny wyraża zgodę na filmowanie, fotografowanie oraz rejestrowanie na dowolnych nośnikach wizerunku dziecka (wizualnej prezentacji) dla celów publikacji, promocji i reklamy, które Organizator zawodów biegowych uzna za odpowiednie dla celu popularyzacji idei zawodów oraz upubliczniania informacji o nich. Fotografie i obrazy będą mogły być kopiowane, eksponowane i pokazywane publicznie lub zaadoptowane wszelkimi sposobami do wszelkiego rodzaju środków przekazu, szczególnie do albumów prasowych i na potrzeby wszelkich mediów: prasy, telewizji, video, Internetu, prospektów, materiałów reklamowych do wysyłki katalogów, plakatów, artykułów promocyjnych i kampanii reklamowych.
13. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
a) Klaudia Kapica tel. 695 196 497
b) Marek Witor tel. 607 825 707 lub pisząc na adres: kontakt@mkteamevents.pl
Przed wykonaniem telefonu lub napisaniem maila proszę upewnić się, że odpowiedź nie została zamieszczona w regulaminie lub na stronie www.mkteamevents.pl

DO ZOBACZENIA NA STARCIE!