Regulamin Rodzinnej Sztafety Świetlików

I. ORGANIZATOR

 

Organizatorem jest:
MK TEAM, ul. Komuny Paryskiej 3/97
41-100 Siemianowice Śląskie
NIP: 6431623559, REGON: 362605790

 

II. CEL IMPREZY

 

1. Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.
2. Promocja zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń.

 

III. INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Zawody odbędą się 24 czerwca 2017 roku na terenie stawu Rzęsa, który mieści się w Siemianowicach Śląskich.
2. Bieg sztafetowy przeznaczony jest dla rodzin. Każda rodzina(drużyna) ma do pokonania dystans łącznie ok. 1,8 km. Dystans jest podzielony na III zmiany.
3. Każda rodzina liczy co najmniej trzech zawodników, w tym co najmniej jedno dziecko.
4. Długość poszczególnych zmian:
• I zmiana – ok. 800 metrów
• II zmiana – ok. 800 metrów
• III zmiana – ok. 200 metrów
5. W momencie rejestracji należy podać nazwisko lub nazwę drużyny oraz przydzielić zawodników do poszczególnych zmian. Organizator rekomenduje start mężczyzn na pierwszej zmianie, kobiet na drugiej zmianie oraz dziecka na III zmianie. Organizator dopuszcza start większej ilości dzieci w ramach jednej drużyny. Przy większej ilości dzieci mogą oni biec wspólnie na swojej zmianie. Małe dzieci mogą biec na swojej zmianie w asyście rodzica.
6. Start sztafety nastąpi w dwóch turach:
• I seria – 14:00
• II seria – 14:30
Zależnie od ilości startujących drużyn liczba serii może ulec zmianie. Przydział drużyn do poszczególnych serii zostanie dokonany przez organizatora.
7. Każda drużyna otrzyma pałeczkę sztafetową. Zawodnicy są zobowiązani do posiadania pałeczki w czasie biegu oraz przekazywania jej w strefie zmian. Po zakończeniu zawodów pałeczkę należy zwrócić organizatorowi.
8. Zawody mają charakter towarzyski, bez rywalizacji. Nie jest prowadzona klasyfikacja.
9. Każda drużyna, która ukończy zawody otrzyma pamiątkową statuetkę oraz certyfikat.

 

IV. UCZESTNICTWO

 

1. W sztafecie mogą brać udział drużyny, które zostaną wpisane na listę startową po zgłoszeniu swojego udziału i dokonaniu opłaty startowej zgodnie z postanowieniami określonymi w punkcie V niniejszego Regulaminu.
2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający ich tożsamość (np. prawo jazdy, legitymacja, paszport itp.). Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o jego starcie w zawodach na własną odpowiedzialność w biurze zawodów.
3. Osoby, które do dnia 24 czerwca 2017 nie ukończyły 18 lat mogą wystartować pod warunkiem podpisania oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o zgodzie na start dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.
4. Istnieje możliwość odbioru pakietu przez jednego członka drużyny bądź osobę trzecią, warunkiem jest: dostarczenie podpisanego upoważnienia do biura zawodów oraz kserokopii dokumentów tożsamości wszystkich zawodników drużyny. Upoważnienie powinno również zawierać podpisane przez zawodnika oświadczenia o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru tego wydarzenia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacje zapisów niniejszego Regulaminu. Zaleca się korzystanie ze wzoru upoważnienia wraz z oświadczeniami umieszczonego przez organizatora na stronie internetowej zawodów.
5. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.
6. Zawodnicy wyrażają zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu i tym samym w pełni akceptują jego zapisy oraz zobowiązują się do ich przestrzegania.
7. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym na zamieszczenie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych internetowych i drukowanych (imię, nazwisko, adres, data urodzenia, klub) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia imprezy „Rodzinna Sztafeta Świetlików”.
8. Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w biurze zawodów działającym na terenie stawu Rzęsa w dniu 24 czerwca 2017 r.
Biuro zawodów dla zawodników startujących w sztafetach działa w godzinach 12:00 – 14:00.
9. Godziny funkcjonowania Biura Zawodów mogą ulec zmianie, o czym zawodnicy zostaną poinformowani drogą mailową.
10. W Biurze Zawodów wydawane są wyłącznie pakiety startowe, nie ma możliwości dokonywania nowych zapisów i wnoszenia opłaty startowej.
11. Pakiety startowe, które nie zostały odebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

 

V. ZGŁOSZENIA

 

1. Zgłoszenia przyjmowane są w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego tutaj.
2. Zgłoszenie uznaje się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
a) zostanie wypełniony kompletnie i prawidłowo formularz zgłoszeniowy,
b) wpłata z tytułu opłaty startowej zostanie zaksięgowana na koncie bankowym organizatora w terminie określonym w punkcie V.4 niniejszego Regulaminu,
c) zostaną podpisane oświadczenia w Biurze Zawodów.
3. Obowiązuje limit 40 opłaconych drużyn.
4. Zapisy są przyjmowane do dnia 11 czerwca 2017 r. lub do wyczerpania limitu. O udziale drużyn w sztafecie decyduje kolejność zgłoszeń oraz data wniesienia opłaty startowej. Za termin wniesienia opłaty przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora. Organizator ustala ostateczny termin wniesienia opłaty startowej na dzień 13 czerwca 2017. Przelewy, które zostaną zaksięgowane po tym terminie zostaną zwrócone.
5. Wysokość opłaty startowej wynosi 30 zł. W przypadku gdy wszyscy zawodnicy drużyny opłacili starty w innych zawodach rozgrywanych w ramach Siemianowickiego Festiwalu Świetlików drużynie przysługuje 20% zniżki i opłata startowa wynosi 24 zł.
6. Opłatę startową należy uiścić przelewem na konto bankowe:
MK TEAM EVENTS Klaudia Kapica
BANK BGZ PNB PARIBAS w Siemianowicach Śląskich
nr 88 1600 1462 1833 7639 0000 0001
Tytuł przelewu: Nazwa drużyny, SZTAFETA ŚWIETLIKÓW
7. W przypadku braku zaksięgowania przez nas przelewu na liście startujących, prosimy o przesłanie potwierdzenia bankowego na adres klaudia.kapica@mkteamevents.pl.
8. W ramach opłaty startowej drużyna otrzymuje:
a) numery startowe dla każdego z zawodników, agrafki
b) statuetkę za ukończenie zawodów
c) pamiątkowy certyfikat za ukończenie zawodów
d) pałeczka sztafetowa(do zwrotu po zawodach)
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sztafeta odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu wynikające z winy uczestników zawodów.
4. Organizator nie zapewnia natrysków.
5. Organizator zapewnia szatnie.
6. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
7. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
8. Organizator zapewnia zawodnikom obsługę medyczną w czasie trwania zawodów
9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
a) Klaudia Kapica tel. 695 196 497
b) Marek Witor tel. 607 825 707
lub pisząc na adres: kontakt@mkteamevents.pl
Przed wykonaniem telefonu lub napisaniem maila proszę upewnić się, że odpowiedź nie została zamieszczona w regulaminie lub na stronie www.mkteamevents.pl
DO ZOBACZENIA NA STARCIE!
.