REGULAMIN

FESTIWAL ŚWIETLIKÓW
Regulamin zawodów IV Siemianowicki Bieg Świetlików
22.06.2019 r.
Informacje ogólne

Zawody „IV Siemianowicki Bieg Świetlików” (zwane dalej również biegiem, wydarzeniem, zawodami) odbędą się 22 czerwca 2019 roku w Siemianowicach Śląskich, na terenie Bażantarni oraz Stawu Rzęsa.
W ramach IV Siemianowickiego Biegu Świetlików odbędą starty na następujących dystansach:
• bieg na ok. 5 km,
• bieg na ok. 10 km
• marsz Nordic Walking na ok. 5 km,
• Poskromić Świetlika – eliminacyjny bieg przełajowy na dystansie 700 metrów*,
• biegi dla dzieci*
* Zasady biegu Poskromić Świetlika i biegów dla dzieci zostały opisane w odrębnych regulaminach (zapisy
również odbywają się na odrębnym formularzu)
Organizator
Organizatorem zawodów jest:
MK TEAM EVENTS Klaudia Kapica, Marek Witor SC.
ul. Rzepusa 20
41-106 Siemianowice Śląskie
NIP: 6431769234, REGON: 369086790
Współorganizatorem zawodów jest:
STOWARZYSZENIE AKCJA-REAKCJA
Ludowa 3/2 40-770 Katowice
NIP: 6342920103
Partnerem biegu jest:
Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich.
Bieg odbywa się pod honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie.

Siemianowickie Centrum Kultury
ul. Niepodległości 45
41-106 Siemianowice Śląskie

Kontakt

Kontakt do Organizatorów:

• Klaudia Kapica tel. 695 196 497
• Marek Witor tel. 607 825 707
• e-mail: kontakt@mkteamevents.pl

Podstawą kontaktu pomiędzy Organizatorem a Zawodnikiem jest niniejszy REGULAMIN.
Wszelkie informacje, które nie zostały zapisane w niniejszym regulaminie, na bieżąco pojawiać się będą w mediach społecznościowych Organizatora lub na stronie www.mkteamevents.pl

Prosimy regularnie czytać pojawiające się komunikaty.
Strona internetowa zawodów www.mkteamevents.pl/swietliki
Fan Page Organizatora www.facebook.com/MKTEAMevents
Facebookowe wydarzenie www.facebook.com/events/327943474489027/

Trasa

– Trasa zawodów prowadzi po terenie Bażantarni oraz Stawu Rzęsa w Siemianowicach Śląskich.
– Start i meta znajdują się przy stawie Rzęsa. Na miejsce startu należy dojść na piechotę od strony ulicy Śląskiej 85 lub od strony ulicy Dworskiej.
– Dystanse biegów wynoszą około 5 i około 10 km. Dystans marszu Nordic Walking wynosi około 5 km.
– Trasy są urozmaicone i wiodą w około 75 procentach po leśnych ścieżkach. Pozostała część trasy prowadzi po asfaltowej nawierzchni.
– Mapy tras zostaną opublikowane na stronie www.mkteamevents.pl
– Trasy nie posiadają atestu PZLA.
– Trasy będą miały oznaczenia co 1 km.
– Zawodników obowiązują następujące limity pokonania trasy:
• bieg na 5 km – 60 minut,
• bieg na 10 km – 90 minut,
• marsz Nordic Walking – 70 minut.
– Na trasie będą ustawione osoby, które kontrolować będą czy zawodnicy skracają trasę. Konsekwencją skracania tras jest dyskwalifikacja.

Harmonogram

Godziny startów poszczególnych konkurencji:
• 19:00 start biegu na 10 km
• 21:00 start biegu na 5 km
• 21:05 start nordic walking na 5 km

W godzinach 14:00 – 18:30 odbędą się biegi dla dzieci oraz zawody Poskromić Świetlika.
Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany na stronie www.mkteamevents.pl najpóźniej w środę, 19 czerwca 2019 r.
Uczestnictwo
– W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni uczestnik, który:
• wypełni formularz zgłoszeniowy ON LINE
• dokona wpłaty z tytułu opłaty startowej (w regulaminowym terminie lub do momentu osiągnięcia limitu zawodników)
• podpisze oświadczenia w Biurze Zawodów.
– Formularz zapisów na zawody znajduje się na stronie www.mkteamevents.pl oraz www.elektronicznezapisy.pl
– W zawodach może wziąć niepełnoletni uczestnik, pod warunkiem dostarczenia podpisanego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o zgodzie na start dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie www.mkteamevents.pl
– Obowiązują następujące limity zawodników:
• bieg na 5 km – 600 osób,
• bieg na 10 km – 600 osób,
• marsz Nordic Walking – 200 osób.
• Limity dotyczą zapisanych i opłaconych zawodników (przed dokonaniem opłaty startowej,
sprawdź czy nie został osiągnięty limit uczestników)
– Zapisy są przyjmowane do dnia 16 czerwca 2019 r. lub do momentu osiągnięcia limitu na danym
dystansie.
– O udziale zawodników w biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz data wniesienia opłaty startowej.
– Za termin wniesienia opłaty przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora.
– Organizator ustala ostateczny termin wniesienia opłaty startowej na dzień 19 czerwca 2019 r. lub do momentu osiągnięcia limitu uczestników
– W przypadku przekroczenia limitu zapisanych i opłaconych zawodników kolejne zgłoszenia i wpłaty nie będą przyjmowane.
– Organizator zwróci opłatę startową zawodnikom, którzy wpłacili po terminie lub po osiągnięciu limitu zawodników na konto, z którego został dokonany przelew.
– Opłata startowa nie jest ważna, jeżeli uczestnik nie został zgłoszony elektronicznie.
– Przed dokonaniem opłaty startowej proszę upewnić się, że przelew dokonywany jest na prawidłowy numer
konta (Bank ING)
Wysokość opłaty startowej wynosi:
• 40 zł – płatne do dnia 30 kwietnia 2019 lub do osiągnięcia limitu uczestników
• 45 zł – płatne do dnia 21 maja 2019 lub do osiągnięcia limitu uczestników
• 55 zł – płatne do dnia 13 czerwca lub do osiągnięcia limitu uczestników
• 80 zł – płatne do dnia 19 czerwca 2019 lub do osiągnięcia limitu uczestników
Przed dokonaniem opłaty startowej proszę upewnić się, że limit zawodników nie został osiągnięty. SENIORÓW, którzy ukończyli 70 rok życia (rocznik 1949 i później) obowiązuje 50 % zniżki od aktualnej opłaty startowej.
Opłatę startową należy uiścić przelewem na konto bankowe w BANKU ING:
MK TEAM EVENTS Klaudia Kapica, Marek Witor S.C.
numer konta 38 1050 1357 1000 0092 5081 4986
Tytuł przelewu: Imię, nazwisko, Siemianowicki Bieg Świetlików, dystans
W przypadku braku zaksięgowania przez nas przelewu na liście startujących po 72 godzinach od momentu dokonania przelewu, prosimy o przesłanie potwierdzenia bankowego na adres: kontakt@mkteamevents.pl W przypadku chęci otrzymania faktury należy zgłosić ten fakt organizatorowi w ciągu 7 dni od momentu dokonania opłaty, pisząc na adres kontakt@mkteamevents.pl Faktura zostanie wysłana pocztą elektroniczną.
– Opłata startowa nie może zostać przepisana na kolejny bieg.
– Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi.
Zmiany na listach startowych
– Do dnia 19 czerwca 2019 r. włącznie opłata może zostać przepisana na innego zawodnika po uprzednim
kontakcie mailowym z organizatorem (adres: kontakt@mkteamevents.pl)
W mailu proszę zawrzeć dane nowej osoby (imię i nazwisko, data urodzenia, miejscowość, adres e-mail, nr telefonu, ew. nazwa klubu/drużyny)
– Do dnia 19 czerwca 2019 r. włącznie zawodnik może zmienić dystans biegu lub przepisać się na marsz Nordic Walking po uprzednim kontakcie mailowym z organizatorem (adres: kontakt@mkteamevents.pl)
Zawodnik zostanie przepisany, o ile nie został osiągnięty limit opłaconych uczestników na danym dystansie.
– Do dnia 9 czerwca 2019 r. powyższe zmiany są bezpłatne. Od dnia 10 czerwca 2019 do dnia 18 czerwca 2019 zmiany są przeprowadzane po dokonaniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł.
Opłatę manipulacyjną należy uiścić przelewem na konto bankowe w BANKU ING:
MK TEAM EVENTS Klaudia Kapica, Marek Witor S.C.
numer konta 38 1050 1357 1000 0092 5081 4986
Tytuł przelewu: Imię, nazwisko, Siemianowicki Bieg Świetlików
– Po dniu 19 czerwca 2019 r. nie można dokonywać zmian na listach startowych.

Dla zawodników

Pakiet startowy

W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje:
a) numer startowy, agrafki,
b) pamiątkowy odlewany medal za ukończenie biegu,
c) pamiątkowy gadżet,
d) wodę na mecie biegu,
e) wodę w punkcie odżywczym na trasie biegu na 10 km,
f) poczęstunek na mecie,
g) zwrotny chip do pomiaru czasu.

Biuro Zawodów

• W Biurze Zawodów odbywa się weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych.
• Biuro Zawodów będzie działać w godzinach 12:00 – 20:30. Biuro Zawodów dla uczestników biegu na 10 km, czynne będzie do godziny 18:30.
• Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Weryfikacji można dokonać:
– osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem,
– przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanego upoważnienia (wzór na stronie www.mkteamevents.pl) oraz kserokopii dokumentu tożsamości uczestnika (do wglądu).
• W Biurze Zawodów wydawane są wyłącznie pakiety startowe, nie ma możliwości dokonywania nowych zapisów i wnoszenia opłaty startowej.
Pakiety startowe, które nie zostały odebrane w Biurze Zawodów, nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
Zawodnicy, którzy ukończyli Grand Prix MK team 2018, będą mogli odebrać dyplomy i kubki imienne, o ile nie odebrali ich na gali w dniu 11 stycznia 2019 r.
Lista zawodników, którzy ukończyli biegi wchodzące w skład GP 2018, znajduje się na stronie https://mkteamevents.pl/gp/2018-2/najaktywniejsi/
Depozyt
– Organizator zapewnia depozyt.
– Przyjmowanie i wydawanie rzeczy z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego.
– Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie
rzeczy przez inną osobę.
– Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie.
– Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zagubione podczas zawodów.
Szatnie
– Organizator zapewnia szatnie (w namiotach).
– Organizator nie zapewnia natrysków.
– Organizator zapewnia toalety przenośne w okolicy startu i mety
Gastronomia
– Organizator zapewnia punkt z napojami na trasie biegu na 10 km.
– Organizator zapewnia punkt z wodą na mecie.
– Organizator zapewnia poczęstunek na mecie.

Klasyfikacje

– Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników będą dokonywane na podstawie elektronicznego pomiaru, który przeprowadzi firma Timing4U.
– Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe oraz chipy.
– Numer startowy musi być przymocowany z przodu koszulki startowej.
– Numer startowy musi być widoczny przez cały okres trwania zawodów.
– Chip musi być przymocowany do sznurowadła buta.
– Klasyfikacja zawodników w odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od chwili strzału startera).
– W wynikach końcowych zawodów każdy zawodnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto.
– Wyniki zawodów będą dostępne na stronie www.timing4u.pl
– Podczas zawodów uczestnicy będą nagradzani w następujących kategoriach:
• Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn Biegu na 10 km (za miejsca I – III) – zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi,
• Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn Biegu na 5 km (za miejsca I – III) – zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi,
• Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn marszu Nordic Walking (za miejsca I – III) – zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi,
• Najszybszy siemianowiczanin oraz najszybsza siemianowiczanka w biegu na 10 km – zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi,
• Najszybszy siemianowiczanin oraz najszybsza siemianowiczanka w biegu na 5 km – zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi,
• Najliczniejsza drużyna w Biegu na 5 km – drużyna zostanie nagrodzona pucharem,
• Najliczniejsza drużyna w Biegu na 10 km – drużyna zostanie nagrodzona pucharem,
• Najliczniejsza drużyna w marszu Nordic Walking – drużyna zostanie nagrodzona pucharem,
• Zawodniczka z najpiękniejszym wiankiem świętojańskim w biegu na 5 km, biegu na 10 km oraz w marszu Nordic Walking na dystansie 5 km.
– Kolejność w klasyfikacji najliczniejszej drużyny ustala się wg liczby zawodników, którzy ukończą bieg lub marsz Nordic Walking na danym dystansie. W przypadku równej liczby zawodników o zwycięstwie w klasyfikacji decyduje wyższe miejsce najlepszego zawodnika z drużyny.
– Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
Grand Prix IV Siemianowicki Bieg Świetlików stanowią część cyklu Grand Prix MK team 2019, którego zasady reguluje odrębny regulamin.
Ochrona danych osobowych
– Zapisy na zawody są dokonywane za pośrednictwem portalu www.elektronicznezapisy.pl Administratorem
danych osobowych, które uczestnik podaje w procesie rejestracji konta na portalu, a następnie zapisu na
wydarzenie, jest firma ElektroniczneZapisy.pl. Podanie danych osobowych przez uczestnika biegu jest
dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu. ElektroniczneZapisy.pl udostępnia dane zarejestrowanych
uczestników Organizatorowi na potrzeby przeprowadzenia zawodów.
– Organizator jest Administratorem danych osobowych uczestników udostępnionych mu przez
Elektronicznezapisy.pl i będzie przetwarzał udostępnione dane osobowe samodzielnie lub we współpracy z
innymi podmiotami wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji „IV Siemianowickiego
Biegu Świetlików”
– Inne podmioty, które na zlecenie Organizatora będą przetwarzały dane osobowe uczestników w zakresie
powierzonych im czynności przy organizacji IV Siemianowickiego Biegu Świetlików, zapewniają
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
– Dane osobowe udostępnione Organizatorowi „IV Siemianowickiego Biegu Świetlików” będą
przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, dalej: ODO, a począwszy od 25 maja 2018 r. także na
podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) w celu: Przeprowadzenia „IV
Siemianowickiego Biegu Świetlików”: rejestracji uczestników, odnotowania dokonanych wpłat na listach
startowych, wyłonienia i prezentacji zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych
publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera na mecie biegu oraz w
prasie, radiu, telewizji i innych mediach, prezentacji list startowych (w zakresie: imię, nazwisko,
miejscowość, kraj, płeć, klub, wizerunek) bez ograniczenia czasowego, na stronie internetowej
Organizatora, prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa,
płeć, klub, wizerunek, na stronie internetowej Organizatora bez ograniczenia czasowego oraz na tablicy
wyników na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu), przyznania i wydania nagród,
informacyjnym, promocyjnym i statystycznym Organizatora.
– Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich
poprawiania lub żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady korzystania z tych praw
określają przepisy prawa. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Organizatorem. Z
uwagi na organizację procesu zapisów niezbędne może okazać się również bezpośrednie skontaktowanie się
uczestnika z Elektronicznezapisy.pl.
– Uczestnik może cofnąć udzieloną już zgodę lub zgody w każdym momencie poprzez przesłanie
wiadomości email na adres kontakt@mkteamevents.pl lub listu do Organizatora. Z uwagi na organizację
procesu zapisów niezbędne może okazać się również bezpośrednie skontaktowanie się uczestnika z
ElektroniczneZapisy.pl. Cofnięcie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
– Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy informacji, w celu
zaktualizowania danych takich jak: szczegółowy harmonogram imprezy, godziny funkcjonowania biura
zawodów, godziny startu poszczególnych biegów, trasy biegu, informacji o zawartości pakietu startowego,
informacji o sponsorach i partnerach biegu, przypomnienia o płatnościach itp.
– Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia,
klub, dystans, informacja o dokonaniu/niedokonaniu opłaty startowej) na liście zapisanych, która
opublikowana będzie na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym na
stronie www.timing4u.pl oraz www.elektronicznezapisy.pl w celu organizacji „IV Siemianowickiego Biegu
Świetlików”
– Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia,
klub, dystans, informacja o dokonaniu opłaty startowej) na liście startowej, która opublikowana będzie na
ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym na
stronie www.mkteamevents.pl, www.timing4u.pl, www.elektronicznezapisy.pl i innych, w celu organizacji
„IV Siemianowickiego Biegu Świetlików”.
– Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia,
klub, dystans) na liście zapisanych, która będzie ogólnodostępna w Biurze Zawodów w celu odebrania przez
zawodników przypisanych do ich nazwiska (i numeru startowego) pakietów startowych.
– Uczestnik wyraża zgodę na wypowiedzenie przez spikera jego imienia, nazwiska, miejscowości i nazwy
klubu przez spikera podczas wbiegnięcia na metę oraz podczas dekoracji na podium.
– Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku w celu zamieszczenia fotorelacji z
„IV Siemianowickiego Biegu Świetlików” na stronie internetowej Organizatora, a także w mediach
społecznościowych Organizatora.
– Każda ze zgód jest odrębna od pozostałych, co oznacza, że uczestnik nie musi wyrażać zgody na
przetwarzanie danych w każdym wskazanym powyżej celu. Jeżeli jednak uczestnik nie wyrazi zgody na
przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wskazanych powyżej niezbędnych do prawidłowego
przeprowadzenia zawodów, uczestnik nie zostanie do zawodów dopuszczony.
– Organizator informuje, że podczas zawodów mogą być wykonywane zdjęcia i filmy przez jednego lub
więcej fotografów/operatorów. Podpisując Regulamin Uczestnik zgadza się na udział w zawodach, podczas
których może zostać sfotografowany/sfilmowany, a jego wizerunek zostanie opublikowany w internecie, w
prasie lub w TV zgodnie z ustawą o Prawie Prasowym, w celu zrelacjonowania „IV Siemianowickiego
Biegu Świetlików”.
– Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Postanowienia końcowe

– Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością
niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na
ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby posiadające
dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.
– Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu i tym samym w pełni
akceptuje jego zapisy oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna
z zawarciem umowy, w której stroną jest Organizator oraz Uczestnik biegu.
– Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
– Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu lub marszu Nordic
Walking, wynikające z winy uczestników zawodów.
– Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
– Organizator zapewnia zawodnikom obsługę medyczną w czasie trwania zawodów.
– W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.
– Organizator nie zapewnia sędziów w kategorii Nordic Walking.
– Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem jest niniejszy
REGULAMIN.
– kontakt mailowy kontakt@mkteamevents.pl
– Fan Page Organizatora www.facebook.com/MKteamevents
– facebookowe wydarzenie biegu www.facebook.com/events/327943474489027/
Do zobaczenia na trasie. Załoga MK team.