REGULAMIN BIEGÓW DLA DZIECI


I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem biegu i marszu „III Siemianowicki Bieg Świetlików” (zwanego dalej również biegiem, zawodami, wydarzeniem) jest:

MK TEAM EVENTS Klaudia Kapica, Marek Witor SC.
ul. Rzepusa 20
41-106 Siemianowice Śląskie
NIP: 6431769234, REGON:369086790

II. INFORMACJE OGÓLNE

1. W ramach Siemianowickiego Biegu Świetlików odbędą się następujące imprezy
sportowe:
– Bieg na 200 m bieg dla najmłodszych bez rywalizacji (dzieci urodzone w roku 2012 lub
później)
– Bieg na 400 m biegi dla dzieci w wieku 7-10 lat (urodzonych w latach 2008 – 2011)
– Bieg na 800 m biegi dla dzieci w wieku 11-14 lat (urodzonych w latach 2004 – 2007)
Organizator wprowadza limit* 200 zawodników na wszystkich, trzech dystansach.
*dotyczy opłaconych zawodników w terminie do dnia 12 czerwca 2018 r.

2. Zawody odbędą się 23 czerwca 2018 roku na terenie Bażantarni oraz stawu Rzęsa, który mieści się w Siemianowicach Śląskich.
Na miejsce startu i do biura zawodów należy dojść na piechotę od strony ulicy ŚLĄSKIEJ 85 lub od strony ulicy DWORSKIEJ.

3. Początek biegów dla dzieci o godzinie 14:00. Szczegółowy harmonogram zawodów zostanie podany na stronie www.mkteamevents.pl . W przypadku małej ilości dzieci organizator zastrzega sobie prawo do łączenia biegów. Ostateczny harmonogram zostanie podany do 5 dni przed zawodami.

4. Godziny startów poszczególnych konkurencji:
14:00 Start dziewczynek na 200 m
14:05 Start chłopców na 200 m
14:10 Start dziewczynek na 400 m
14:15 Start chłopców na 400 m
14:20 Start dziewczynek na 800 m
14:25 Start chłopców na 800 m

5.Organizator przypisuje dziecko do odpowiedniego dystansu. Na życzenie rodzica/opiekuna prawnego dziecko może wystartować w na innym dystansie, jednak wtedy bieg dla niego będzie miał charakter jedynie towarzyski. Otrzyma pamiątkowy medal za uczestnictwo, lecz nie będzie brany pod uwagę w klasyfikacji końcowej biegu.

6.Bieg na 200 metrów to bieg dla najmłodszych bez rywalizacji sportowej. Na pozostałych dystansach trzy pierwsze dziewczynki oraz trzech pierwszych chłopców zostanie nagrodzonych na podium. Nagrodzone zostaną następujące kategorie:
a) dziewczynki 7 – 10 lat – dystans ok. 400 metrów,
b) chłopcy 7- 10 lat– dystans ok. 400 metrów,
c) dziewczynki 11 – 14 – dystans ok. 800 metrów,
d) chłopcy 11-14 lat – dystans ok. 800 metrów.

III. UCZESTNICTWO

1. Każde dziecko otrzyma numer startowy, który należy przypiąć z przodu.

2. W momencie weryfikacji – tj. odbioru numeru startowego oraz podczas biegu jak i po nim, obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa.

3. Rodzic/opiekun prawny bierze pełną odpowiedzialność za dziecko przed, w trakcie i po biegu.

4. Rodzice (lub opiekunowie) przy odbiorze pakietu startowego podpiszą dokument następującej treści:

„Jako przedstawiciel ustawowy – rodzic/opiekun prawny osoby małoletniej oświadczam, że wyrażam zgodę na jej/jego udział w zawodach sportowych II Siemianowicki Bieg Świetlików, które odbędą się w Siemianowicach Śląskich w dniu 23 czerwca 2018 r. Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału osoby małoletniej, za którą biorę odpowiedzialność w zawodach sportowych typu wytrzymałościowego. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym na zamieszczenie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych internetowych i drukowanych (imię, nazwisko, adres,
data urodzenia) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia imprezy „III Siemianowicki Bieg Świetlików”.

5. Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w biurze zawodów działającym na terenie stawu Rzęsa w dniu 23 czerwca 2018 r. Biuro zawodów dla zawodników startujących w biegach dla dzieci działa w godzinach 12:00 – 13:30.

6. Godziny funkcjonowania Biura Zawodów mogą ulec zmianie, o czym zawodnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

7. W Biurze Zawodów wydawane są wyłącznie pakiety startowe, nie ma możliwości dokonywania nowych zapisów i wnoszenia opłaty startowej.

8. Pakiety startowe, które nie zostały odebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zapisy na zawody są dokonywane za pośrednictwem portalu elektronicznezapisy.pl Administratorem danych osobowych, które uczestnik podaje w procesie rejestracji konta na portalu, a następnie zapisu na wydarzenie jest firma ElektroniczneZapisy.pl Podanie danych osobowych przez uczestnika biegu jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu. ElektroniczneZapisy.pl udostępnia dane zarejestrowanych uczestników  Organizatorowi na potrzeby przeprowadzenia zawodów.

2. Organizator jest Administratorem danych osobowych uczestników udostępnionych mu przez Elektronicznezapisy.pl i będzie przetwarzał udostępnione dane osobowe samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji III Siemianowickiego Biegu Świetlików.

3. Inne podmioty, które na zlecenie Organizatora będą przetwarzały dane osobowe uczestników w zakresie powierzonych im czynności przy organizacji III Siemianowickiego Biegu Świetlików zapewnią przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 36- 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

4. Dane osobowe udostępnione Organizatorowi III SIEMIANOWICKIEGO BIEGU ŚWIETLIKÓW będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. w Dz. U. z 2016 r., poz. 922), dalej: ODO, a począwszy od 25 maja 2018 r. także na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) w celu: Przeprowadzenia III Siemianowickiego Biegu Świetlików: rejestracji uczestników, odnotowania dokonanych wpłat na listach startowych, wyłonienia i prezentacji zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach, prezentacji list startowych (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, płeć, klub, wizerunek, bez ograniczenia czasowego, na stronie internetowej Organizatora), prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, na stronie internetowej Organizatora bez ograniczenia czasowego oraz na tablicy wyników na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu), przyznania i wydania nagród, informacyjnym, promocyjnym i statystycznym Organizatora.

5. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a począwszy od 25 maja 2018 r. – prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady korzystania z tych praw określają przepisy prawa. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Organizatorem. Z uwagi na organizację procesu zapisów niezbędne może okazać się również bezpośrednie skontaktowanie się uczestnika z Elektronicznezapisy.pl. Uczestnik może cofnąć udzieloną już zgodę lub zgody w każdym momencie poprzez
przesłanie wiadomości email na adres kontakt@mkteamevents.pl lub listu do Organizatora. Z uwagi na organizację procesu zapisów niezbędne może okazać się również bezpośrednie skontaktowanie się uczestnika z ElektroniczneZapisy.pl. Cofnięcie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.

6. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy informacji, w celu zaktualizowania danych takich jak: szczegółowy harmonogram imprezy, godziny funkcjonowania biura zawodów, godziny startu poszczególnych biegów, trasy biegu, informacji o zawartości pakietu startowego, informacji o sponsorach i partnerach biegu, przypomnienia o płatnościach itp.

7. Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, klub, dystans, informacja o dokonaniu/niedokonaniu opłaty startowej) na liście zapisanych, która opublikowana będzie na ogólnodostępnych
stronach internetowych, w tym na stronie www.timing4u.pl oraz www.elektronicznezapisy.pl w celu organizacji III Siemianowickiego Biegu Świetlików.

8. Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, klub, dystans, informacja o dokonaniu opłaty startowej) na liście startowej, która opublikowana będzie na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym na stronie www.mkteamevents.pl, www.timing4u.pl, www.elektronicznezapisy.pl i innych, w celu organizacji III Siemianowickiego Biegu Świetlików.

9. Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, klub, dystans) na liście zapisanych, która będzie ogólnodostępna w Biurze Zawodów w celu odebrania przez zawodników przypisanych do ich nazwiska (i numerustartowego) pakietów startowych.

10. Uczestnik wyraża zgodę na wypowiedzenie przez spikera jego imienia, nazwiska, miejscowości i nazwy klubu przez spikera podczas wbiegnięcia na metę oraz podczas dekoracji na podium.

11. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku w celu zamieszczenia fotorelacji na stronie internetowej Organizatora, a także w mediach społecznościowych Organizatora.

12. Każda ze zgód jest odrębna od pozostałych, co oznacza, że uczestnik nie musi wyrażać zgody na przetwarzanie danych w każdym wskazanym powyżej celu. Jeżeli jednak uczestnik nie wyrazi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wskazanych powyżej niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia zawodów, uczestnik nie zostanie do zawodów dopuszczony.

13. Organizator informuje, że podczas zawodów mogą być wykonywane zdjęcia i filmy przez jednego lub więcej fotografów/operatorów. Podpisując Regulamin Uczestnik zgadza się na udział w zawodach, podczas których może zostać sfotografowany/sfilmowany, a jego wizerunek zostanie opublikowany w internecie, w prasie lub w TV zgodnie z ustawą o Prawie Prasowym.

14. Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

V. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmowane są w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.mkteamevents.pl lub www.elektronicznezapisy.pl

2. Zgłoszenie uznaje się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
a) zostanie wypełniony kompletnie i prawidłowo formularz zgłoszeniowy,
b) wpłata z tytułu opłaty startowej zostanie zaksięgowana na koncie bankowym
organizatora w terminie określonym w punkcie V.3 niniejszego Regulaminu,
c) zostaną podpisane oświadczenia w Biurze Zawodów.

3. Zapisy są przyjmowane do dnia 10 czerwca 2018 r. lub do momentu osiągnięcia limitu 200 opłaconych zawodników. Organizator ustala ostateczny termin wniesienia opłaty startowej na dzień 12 czerwca 2018. Przelewy, które zostaną zaksięgowane po tym terminie zostaną zwrócone.

4. Wysokość opłaty startowej wynosi 15 zł.

5. Opłatę startową należy uiścić przelewem na konto bankowe:
(UWAGA! ZMIANA NUMERU KONTA)
MK TEAM EVENTS Klaudia Kapica, Marek Witor S.C.
numer konta 38 1050 1357 1000 0092 5081 4986 (ING BANK ŚLĄSKI)
Tytuł przelewu: Imię, nazwisko, BIEG ŚWIETLIKÓW
W przypadku braku zaksięgowania przez nas przelewu na liście startujących, prosimy o
przesłanie potwierdzenia bankowego na adres kontakt@mkteamevents.pl

6. W ramach opłaty startowej organizator gwarantuje:
a) numer startowy + agrafki
b) odlewany medal na mecie biegu
c) magnes z logo biegu
d) dyplom w formacie pdf. do samodzielnego wydrukowania, który Organizator wyśle na podany w zgłoszeniu adres mailowy w terminie 7 dniu począwszy od dnia 24.06.2018 r.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w biegu, w szczególności zasad fair play.

2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

3. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu
wynikające z winy uczestników zawodów.

5. Organizator nie zapewnia natrysków.

6. Organizator zapewnia szatnie.

7. Organizator zapewnia depozyt. Wydawanie rzeczy z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zagubione podczas zawodów.

8. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

9. Raz wniesiona opłata nie podlega zwrotowi ani nie przechodzi na następny bieg.

10. Nieodebrana nagroda w dniu biegu przepada. Nie wysyłamy nagród pocztą.

11. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

12. Organizator zapewnia zawodnikom obsługę medyczną w czasie trwania zawodów.

13. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
a) Klaudia Kapica tel. 695 196 497
b) Marek Witor tel. 607 825 707
lub pisząc na adres: kontakt@mkteamevents.pl

Przed wykonaniem telefonu lub napisaniem maila proszę upewnić się, że odpowiedź nie została zamieszczona w regulaminie lub na stronie www.mkteamevents.pl