Regulamin Biegów dla dzieci w ramach II Siemianowickiego Biegu Świetlików

 

I. ORGANIZATOR

 

Organizatorem jest:
MK TEAM, ul. Komuny Paryskiej 3/97
41-100 Siemianowice Śląskie
NIP: 6431623559, REGON: 362605790

 

II. CEL IMPREZY

 

1. Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.
2. Promocja zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń.
3. Rywalizacja w myśl zasadom fair play.

 

III. INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Zawody odbędą się 24 czerwca 2017 roku na terenie stawu Rzęsa, który mieści się w Siemianowicach Śląskich.
2. Biegi zostaną rozegrane na następujących dystansach:
a) ok. 200 metrów – bieg dla najmłodszych bez rywalizacji(dzieci urodzone w roku 2011 lub później). Oddzielny start chłopców i dziewczyn.
b) ok. 400 metrów – biegi dla dzieci w wieku 7-8 lat(urodzonych w latach 2009, 2010). Oddzielny start chłopców i dziewczyn.
c) ok. 600 metrów – biegi dla dzieci w wieku 9-10 lat(urodzonych w latach 2007, 2008). Oddzielny start chłopców i dziewczyn.
d) ok. 800 metrów – biegi dla dzieci w wieku 11-14 lat. Oddzielny start chłopców i dziewczyn w wieku 11-12 lat(urodzonych w latach 2005, 2006) oraz 13-14 lat(urodzonych w latach 2003, 2004).
3. Początek biegów dla dzieci o godzinie 15:00. Szczegółowy harmonogram zawodów zostanie podany na stronie www.mkteamevents.pl . W przypadku małej ilości dzieci organizator zastrzega sobie prawo do łączenia biegów. Ostateczny harmonogram zostanie podany do 5 dni przed zawodami.
4.Organizator przypisuje dziecko do odpowiedniego dystansu. Na życzenie rodzica/opiekuna prawnego dziecko może wystartować w na innym dystansie, jednak wtedy bieg dla niego będzie miał charakter jedynie towarzyski. Otrzyma pamiątkowy medal za uczestnictwo, lecz nie będzie brany pod uwagę w klasyfikacji końcowej biegu.
5.Bieg na 200 metrów to bieg dla najmłodszych bez rywalizacji sportowej. Na pozostałych dystansach trzy pierwsze dziewczynki oraz trzech pierwszych chłopców zostanie nagrodzonych na podium. Nagrodzone zostaną następujące kategorie:
a) dziewczynki 7-8 lat(urodzone w latach 2009, 2010) – dystans ok. 400 metrów,
b) chłopcy 7-8 lat(urodzone w latach 2009, 2010) – dystans ok. 400 metrów,
c) dziewczynki 9-10 lat(urodzone w latach 2007, 2008) – dystans ok. 600 metrów,
d) chłopcy 9-10 lat(urodzone w latach 2007, 2008) – dystans ok. 600 metrów,
e) dziewczynki 11-12 lat(urodzone w latach 2005, 2006) – dystans ok. 800 metrów,
f) chłopcy 11-12 lat(urodzone w latach 2005, 2006) – dystans ok. 800 metrów,
g) dziewczynki 13-14 lat(urodzone w latach 2003, 2004) – dystans ok. 800 metrów,
h) chłopcy 13-14 lat(urodzone w latach 2003, 2004) – dystans ok. 800 metrów.

 

IV. UCZESTNICTWO

 

1. Każde dziecko otrzyma numer startowy, który należy przypiąć z przodu.
2. W momencie weryfikacji – tj. odbioru numeru startowego oraz podczas biegu jak i po nim, obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa.
3. Rodzic/opiekun prawny bierze pełną odpowiedzialność za dziecko przed, w trakcie i po biegu.
4. Rodzice (lub opiekunowie) przy odbiorze pakietu startowego podpiszą dokument następującej treści:
„Jako przedstawiciel ustawowy – rodzic/opiekun prawny osoby małoletniej oświadczam, że wyrażam zgodę na jej/jego udział w zawodach sportowych II Siemianowicki Bieg Świetlików, które odbędą się w Siemianowicach Śląskich w dniu 24 czerwca 2017 r. Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału osoby małoletniej, za którą biorę odpowiedzialność w zawodach sportowych typu wytrzymałościowego. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym na zamieszczenie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych internetowych i drukowanych (imię, nazwisko, adres, data urodzenia) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia imprezy „II Siemianowicki Bieg Świetlików”.
5. Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w biurze zawodów działającym na terenie stawu Rzęsa w dniu 24 czerwca 2017 r.
Biuro zawodów dla zawodników startujących w biegach dla dzieci działa w godzinach 12:00 – 16:00.
6. Godziny funkcjonowania Biura Zawodów mogą ulec zmianie, o czym zawodnicy zostaną poinformowani drogą mailową.
7. W Biurze Zawodów wydawane są wyłącznie pakiety startowe, nie ma możliwości dokonywania nowych zapisów i wnoszenia opłaty startowej.
8. Pakiety startowe, które nie zostały odebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

 

V. ZGŁOSZENIA

 

1. Zgłoszenia przyjmowane są w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego tutaj.
2. Zgłoszenie uznaje się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
a) zostanie wypełniony kompletnie i prawidłowo formularz zgłoszeniowy,
b) wpłata z tytułu opłaty startowej zostanie zaksięgowana na koncie bankowym organizatora w terminie określonym w punkcie V.3 niniejszego Regulaminu,
c) zostaną podpisane oświadczenia w Biurze Zawodów.
3. Zapisy są przyjmowane do dnia 11 czerwca 2017 r. Organizator ustala ostateczny termin wniesienia opłaty startowej na dzień 13 czerwca 2017. Przelewy, które zostaną zaksięgowane po tym terminie zostaną zwrócone.
4. Wysokość opłaty startowej wynosi 15 zł.
5. Opłatę startową należy uiścić przelewem na konto bankowe:

MK TEAM EVENTS Klaudia Kapica
BANK BGZ PNB PARIBAS w Siemianowicach Śląskich
nr 88 1600 1462 1833 7639 0000 0001
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka, ŚWIETLIKI DZIECI

6. W przypadku braku zaksięgowania przez nas przelewu na liście startujących, prosimy o przesłanie potwierdzenia bankowego na adres klaudia.kapica@mkteamevents.pl.
7. W ramach opłaty startowej organizator gwarantuje:
a) numer startowy + agrafki
b) odlewany medal na mecie biegu
c) wodę na mecie biegu
d) gadżet od organizatora
e) dyplom w formacie pdf do samodzielnego wydrukowania, który Organizator wyśle na podany w zgłoszeniu adres mailowy

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu wynikające z winy uczestników zawodów.
4. Organizator nie zapewnia natrysków.
5. Organizator zapewnia szatnie.
6. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
7. Organizator, zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania danych osobowych oraz zdjęć w celu opublikowania lub przedstawienia imion, nazwisk dzieci na stronach internetowych organizatora.
8. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w biegu, w szczególności zasad fair play.
9. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
10. Organizator zapewnia zawodnikom obsługę medyczną w czasie trwania zawodów
11. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
a) Klaudia Kapica tel. 695 196 497
b) Marek Witor tel. 607 825 707
lub pisząc na adres: kontakt@mkteamevents.pl
Przed wykonaniem telefonu lub napisaniem maila proszę upewnić się, że odpowiedź nie została zamieszczona w regulaminie lub na stronie www.mkteamevents.pl
DO ZOBACZENIA NA STARCIE!