REGULAMIN

I. Informacje ogólne

1. Zawody „VI BIEG MIKOŁAJKOWY W KATOWICACH” (zwane dalej również biegiem, wydarzeniem, zawodami) odbędą się 8 grudnia 2019 roku w Katowicach, na terenie Parku Leśnego w Dolinie TrzechStawów.

2. W ramach VI BIEGU MIKOŁAJKOWEGO W KATOWICACH odbędą starty na następującychdystansach:
• bieg na 5 km,
• bieg na 10 km
• marsz Nordic Walking na 5 km,
• biegi dla dzieci*
* Zasady biegów dla dzieci zostały opisane w odrębnych regulaminach (zapisy również odbywają się naodrębnym formularzu, bieg odbędzie się w sobotę, 7 grudnia 2019)

Organizator

3. Organizatorem zawodów jest:
MK TEAM EVENTS Klaudia i Marek Witor SC.
ul. Rzepusa 20
41-106 Siemianowice Śląskie
NIP: 6431769234
REGON: 369086790

4. Współorganizatorem zawodów jest:
STOWARZYSZENIE AKCJA-REAKCJA
ul. Ludowa 3/2
40-770 Katowice
NIP: 6342920103

5. Partnerem i Współorganizatorem biegu jest Urząd Miasta w Katowicach.
Bieg odbywa się pod honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Katowice, Marcina Krupy.

Kontakt

6. Kontakt do Organizatorów:

e-mail: kontakt@mkteamevents.pl
Podstawą kontaktu pomiędzy Organizatorem a Zawodnikiem jest niniejszy REGULAMIN. Wszelkie informacje, które nie zostały zapisane w niniejszym regulaminie, na bieżąco pojawiać się będą w mediach społecznościowych Organizatora lub na stronie www.bieg-mikolajkowy.pl / www.mkteamevents.pl

Strona internetowa zawodów:
www.bieg-mikolajkowy.pl
www.mkteamevents.pl/mikolaj
Fan Page Organizatora www.facebook.com/MKTEAMevents
Facebookowe wydarzenie www.facebook.com/events/710636389418992/


II. Trasa

1. Trasa zawodów prowadzi po terenie Parku Leśnego Doliny Trzech Stawów w Katowicach.

2. Start i meta znajdują się przy ulicy TRZECH STAWÓW, dojście na miejsce od strony ulicyFRANCUSKIEJ (za lotniskiem Muchowiec).

3. Dystanse biegów wynoszą około 5 km i około 10 km. Dystans marszu Nordic Walking wynosi około 5 km.

4. Trasy wiodą po asfaltowej nawierzchni.

5. Mapy tras zostaną opublikowane na stronie www.mkteamevents.pl

6. Trasy nie posiadają atestu PZLA.

7. Trasy będą miały oznaczenia co 1 km.

8. Zawodników obowiązują następujące limity pokonania trasy:
▪ bieg na 5 km – 60 minut,
▪ bieg na 10 km – 90 minut,
▪ marsz Nordic Walking – 70 minut.

9. Na trasie będą ustawione osoby, które będą kontrolować, czy zawodnicy nie skracają trasy. Konsekwencją skracania trasy będzie dyskwalifikacja.


III. Harmonogram

1. Godziny startów poszczególnych konkurencji:
• 10:00 start biegu na 10 km
• 12:00 start biegu na 5 km
• 12:05 start nordic walking na 5 km

2. Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany na stronie www.mkteamevents.pl najpóźniej w czwartek, 5 grudnia 2019 r.


IV. Uczestnictwo

1. W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni uczestnik, który:
a. wypełni formularz zgłoszeniowy,
b. dokona wpłaty z tytułu opłaty startowej (w regulaminowym terminie lub do momentu osiągnięcia limitu zawodników),
c. podpisze oświadczenia w Biurze Zawodów.

2. W zawodach może wziąć udział niepełnoletni uczestnik, pod warunkiem dostarczenia podpisanego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o zgodzie na start dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna
prawnego. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie www.mkteamevents.pl Formularz zapisów na zawody znajduje się na stronie www.mkteamevents.pl oraz
www.elektronicznezapisy.pl.

Zapisy na biegi dla dzieci, które odbędą się w sobotę, 7 grudnia 2019 r., będą przeprowadzane na odrębnym formularzu.

Obowiązują następujące limity zawodników:
• bieg na 5 km – 1000 osób,
• bieg na 10 km – 1000 osób,
• marsz Nordic Walking – 200 osób.
W biegach dla dzieci obowiązuje limit – 500 osób.

3. Limity dotyczą zapisanych i opłaconych zawodników (przed dokonaniem opłaty startowej sprawdź, czy nie został osiągnięty limit uczestników).

4. Zapisy są przyjmowane do dnia 30 listopada 2019 r. lub do momentu osiągnięcia limitu na danym dystansie.

5. O udziale zawodników w biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz data wniesienia opłaty startowej. Za termin wniesienia opłaty przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora.
Organizator ustala ostateczny termin wniesienia opłaty startowej na dzień 2 grudnia 2019 r. lub do momentu osiągnięcia limitu uczestników, o którym mowa w pkt. IV.2

6. W przypadku przekroczenia limitu zapisanych i opłaconych zawodników, kolejne zgłoszenia i wpłaty nie będą przyjmowane. Organizator zwróci opłatę startową zawodnikom, którzy wpłacili po terminie lub po osiągnięciu limitu zawodników na konto, z którego został dokonany przelew.

7. Opłata startowa nie jest ważna, jeżeli uczestnik nie został zgłoszony elektronicznie.

8. Przed dokonaniem opłaty startowej proszę upewnić się, że przelew dokonywany jest na prawidłowy numer konta (Bank ING).

Opłata startowa

9. Wysokość opłaty startowej wynosi:
45 zł – płatne do dnia 18 listopada 2019 lub do osiągnięcia limitu uczestników
55 zł – płatne do dnia 27 listopada 2019 lub do osiągnięcia limitu uczestników
80 zł – płatne do dnia 2 grudnia 2019 lub do osiągnięcia limitu uczestników

Przed dokonaniem opłaty startowej proszę upewnić się, że limit zawodników nie został osiągnięty. SENIORÓW, którzy ukończyli 70 rok życia (rocznik 1949 i wcześniej) obowiązuje 50 % zniżki od aktualnej opłaty startowej.

10. Opłatę startową należy uiścić przelewem na konto bankowe w BANKU ING:
MK TEAM EVENTS Klaudia i Marek Witor S.C.
numer konta 38 1050 1357 1000 0092 5081 4986
Tytuł przelewu: Imię, nazwisko, Bieg Mikołajkowy, dystans

W przypadku braku zaksięgowania przez nas przelewu na liście startujących po 72 godzinach od momentu dokonania przelewu, prosimy o przesłanie potwierdzenia bankowego na adres: kontakt@mkteamevents.pl

11. W przypadku chęci otrzymania faktury należy zgłosić ten fakt organizatorowi w ciągu 7 dni od momentu dokonania opłaty, pisząc na adres kontakt@mkteamevents.pl
Faktura zostanie wysłana pocztą elektroniczną.

12. Opłata startowa nie może zostać przepisana na kolejny bieg.

13. Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Zmiany na listach startowych

14. Do dnia 4 grudnia 2019 r. włącznie opłata może zostać przepisana na innego zawodnika, po uprzednim kontakcie mailowym z organizatorem: kontakt@mkteamevents.pl
W mailu proszę zawrzeć dane nowej osoby (imię i nazwisko, data urodzenia, miejscowość, adres e-mail, nr telefonu, ew. nazwa klubu/drużyny).

15. Do dnia 4 grudnia 2019 r. włącznie zawodnik może zmienić dystans biegu lub przepisać się na marsz Nordic Walking, po uprzednim kontakcie mailowym z organizatorem kontakt@mkteamevents.pl
Zawodnik zostanie przepisany, o ile nie został osiągnięty limit opłaconych uczestników na danym dystansie.

16. Do dnia 30 listopada 2019 r. powyższe zmiany są bezpłatne. Od dnia 1 grudnia 2019 do dnia 4 grudnia 2019 zmiany są przeprowadzane po dokonaniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł.

17. Opłatę manipulacyjną należy uiścić przelewem na konto bankowe w BANKU ING:
MK TEAM EVENTS Klaudia i Marek Witor S.C.
numer konta 38 1050 1357 1000 0092 5081 4986
Tytuł przelewu: Imię, nazwisko, Bieg Mikołajkowy

18. Po dniu 4 grudnia 2019 r. nie można dokonywać zmian na listach startowych.


V. Dla zawodników

Pakiet startowy

1. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje:
a) numer startowy, agrafki,
b) pamiątkowy medal za ukończenie biegu,
c) pamiątkowy gadżet,
d) herbatę na mecie biegu,
e) wodę w punkcie odżywczym na trasie biegu na 10 km,
f) poczęstunek na mecie,
g) zwrotny chip do pomiaru czasu,
h) czapkę mikołajkową jako obowiązkowy element stroju uczestnika. Uczestnik może startować we własnej(mikołajkowej) czapce.

Biuro Zawodów

2. W Biurze Zawodów odbywa się weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych.

3. Biuro Zawodów będzie działać w sobotę, w godzinach 10:00 – 15:00 oraz w niedzielę w godzinach 7:30 – 11:30.
Biuro mieścić się będzie w namiocie, który zlokalizowany będzie w okolicy startu/mety. Dokładna lokalizacja zostanie podana najpóźniej 4 grudnia 2019 r. na stronie Organizatora www.mkteamevents.pl oraz na facebookowym wydarzeniu.

4. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Weryfikacji można dokonać:
• osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem,
• przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanego upoważnienia (wzór na stronie
www.mkteamevents.pl).

5. W Biurze Zawodów wydawane są wyłącznie pakiety startowe, nie ma możliwości dokonywania nowych zapisów i wnoszenia opłaty startowej.

6. Pakiety startowe, które nie zostały odebrane w Biurze Zawodów, nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

Depozyt

7. Organizator zapewnia depozyt.

8. Przyjmowanie i wydawanie rzeczy z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego.

9. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę.
10. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie.

11. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zagubione podczas zawodów.

Szatnie

12. Organizator zapewnia szatnie (w namiotach).

13. Organizator nie zapewnia natrysków.

14. Organizator zapewnia toalety przenośne w okolicy startu i mety.

Gastronomia

15. Organizator zapewnia punkt z napojami na trasie biegu na 10 km.

16. Organizator zapewnia punkt z napojami na mecie zawodów.

17. Organizator zapewnia poczęstunek na mecie dla uczestników zawodów.


VI. Klasyfikacje

1. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników będą dokonywane na podstawie elektronicznego pomiaru, który przeprowadzi firma Timing4U.

2. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe oraz chipy. Numer startowy musi być przymocowany z przodu koszulki startowej. Numer startowy musi być widoczny przez cały okres
trwania zawodów. Chip musi być przymocowany do sznurowadła buta.

3. Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od chwili strzału startera).

4. W wynikach końcowych zawodów każdy zawodnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto.

5. Wyniki zawodów będą dostępne na stronie www.timing4u.pl oraz na stronie www.mkteamevents.pl

6. Podczas zawodów uczestnicy będą nagradzani w następujących kategoriach:
a) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn Biegu na 10 km (za miejsca I – III) – zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi,
b) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn Biegu na 5 km (za miejsca I – III) – zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi,
c) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn marszu Nordic Walking (za miejsca I – III) – zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi,
d) Najszybszy Katowiczanin oraz Najszybsza Katowiczanka w Biegu na 10 km – zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami,
e) Najszybszy Katowiczanin oraz Najszybsza Katowiczanka w Biegu na 5 km – zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami,
f) Najszybszy Katowiczanin oraz Najszybsza Katowiczanka w konkurencji Nordic Walking na 5 km – zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami,
g) Najliczniejsza drużyna w Biegu na 5 km – drużyna zostanie nagrodzona pucharem,
h) Najliczniejsza drużyna w Biegu na 10 km – drużyna zostanie nagrodzona pucharem,
i) Najliczniejsza drużyna w marszu Nordic Walking – drużyna zostanie nagrodzona pucharem.

6. W biegu na 5 i 10 km prowadzona będzie dodatkowo klasyfikacja w kategoriach wiekowych, kobiet i mężczyzn. Uczestnik, który został sklasyfikowany na miejscach od I do III w kategorii generalnej, nie
zostanie zakwalifikowany do otrzymania wyróżnienia w klasyfikacji wiekowej, a na podium staje kolejny zawodnik.

Bieg na 5 km
K18/M18 – zawodnicy do 18 roku życia (do rocznika 2001)
K20/M20 – zawodnicy w wieku 19 – 29 (1990 – 2000)
K30/M30 – zawodnicy w wieku 30 – 39 (1989 – 1980)
K40/M40 – zawodnicy w wieku 40 – 49 (1979 – 1970)
K50/M50 – zawodnicy w wieku 50 – 59 (1969 – 1960)
K60/M60 – zawodnicy w wieku 60 + (od rocznik 1959)

Zawodnicy z miejsc I-III w każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzeni statuetkami

Bieg na 10 km
K20/M20 – zawodnicy do 29 roku życia (do rocznika 1990)
K30/M30 – zawodnicy w wieku 30 – 39 (1989 – 1980)
K40/M40 – zawodnicy w wieku 40 – 49 (1979 – 1970)
K50/M50 – zawodnicy w wieku 50 + (od rocznika 1969)

Zawodnicy z miejsc I-III w każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzeni statuetkami

7. Kolejność w klasyfikacji najliczniejszej drużyny ustala się wg liczby zawodników, którzy ukończą bieg lub marsz Nordic Walking na danym dystansie. W przypadku równej liczby zawodników, o zwycięstwie w klasyfikacji decyduje wyższe miejsce najlepszego zawodnika z drużyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

9. Nagrody należy odebrać w dniu zawodów tj. 8 grudnia 2019 r. Nieodebrana nagroda przepada i nie będzie wysyłana pocztą.

Grand Prix

10. VI Bieg Mikołajkowy w Katowicach stanowi część cyklu Grand Prix MK team 2019, którego zasady
reguluje odrębny regulamin.

11. VI Bieg Mikołajkowy to finałowe zawody cyklu Grand Prix MK team 2019. Bieg na dystansie 10 km oraz marsz Nordic Walking podczas VI Biegu Mikołajkowego będą premiowane większą ilością punktów.
Szczegóły w regulaminie Grand Prix MK team 2019.


VII. Ochrona danych osobowych

1. Zapisy na zawody są dokonywane za pośrednictwem portalu www.elektronicznezapisy.pl
Administratorem danych osobowych, które uczestnik podaje w procesie rejestracji konta na portalu, a
następnie zapisu na wydarzenie, jest firma ElektroniczneZapisy.pl. Podanie danych osobowych przez
uczestnika biegu jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu. ElektroniczneZapisy.pl udostępnia
dane zarejestrowanych uczestników Organizatorowi na potrzeby przeprowadzenia zawodów.

2. Organizator jest Administratorem danych osobowych uczestników udostępnionych mu przez
Elektronicznezapisy.pl i będzie przetwarzał udostępnione dane osobowe samodzielnie lub we współpracy z
innymi podmiotami wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji VI Biegu Mikołajkowego
w Katowicach.

3. Inne podmioty, które na zlecenie Organizatora będą przetwarzały dane osobowe uczestników w zakresie
powierzonych im czynności przy organizacji VI Biegu Mikołajkowego w Katowicach, zapewniają
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

4. Dane osobowe udostępnione Organizatorowi VI Biegu Mikołajkowego w Katowicach będą przetwarzane
przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych, dalej: ODO, a począwszy od 25 maja 2018 r. także na podstawie art.
6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) w celu: Przeprowadzenia VI Biegu Mikołajkowego
w Katowicach: rejestracji uczestników, odnotowania dokonanych wpłat na listach startowych, wyłonienia i
prezentacji zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych publicznie, to jest w
stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i
innych mediach, prezentacji list startowych (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, płeć, klub,
wizerunek) na czas trwania zawodów, na stronie internetowej Organizatora, prezentacji wyników (w
zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, na stronie
internetowej Organizatora na czas trwania zawodów oraz na tablicy wyników na mecie biegu, bezpośrednio
po zakończeniu biegu), przyznania i wydania nagród, informacyjnym, promocyjnym i statystycznym
Organizatora.

5. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich
poprawiania lub żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady korzystania z tych praw
określają przepisy prawa. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Organizatorem. Z
uwagi na organizację procesu zapisów niezbędne może okazać się również bezpośrednie skontaktowanie się
uczestnika z Elektronicznezapisy.pl. Uczestnik może cofnąć udzieloną już zgodę lub zgody w każdym
momencie poprzez przesłanie wiadomości email na adres kontakt@mkteamevents.pl lub listu do
Organizatora. Z uwagi na organizację procesu zapisów niezbędne może okazać się również bezpośrednie
skontaktowanie się uczestnika z ElektroniczneZapisy.pl. Cofnięcie przez uczestnika zgody na przetwarzanie
danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej
zgody przed jej cofnięciem.

6. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy informacji, w celu
zaktualizowania danych takich jak: szczegółowy harmonogram imprezy, godziny funkcjonowania biura
zawodów, godziny startu poszczególnych biegów, trasy biegu, informacji o zawartości pakietu startowego,
informacji o sponsorach i partnerach biegu, przypomnienia o płatnościach itp.

7. Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia,
klub, dystans, informacja o dokonaniu/niedokonaniu opłaty startowej) na liście zapisanych, która
opublikowana będzie na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym na stronie www.timing4u.pl oraz
www.elektronicznezapisy.pl w celu organizacji VI Biegu Mikołajkowego w Katowicach

8. Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia,
klub, dystans, informacja o dokonaniu opłaty startowej) na liście startowej, która opublikowana będzie na
ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym na stronie www.mkteamevents.pl, www.timing4u.pl,
www.elektronicznezapisy.pl i innych, w celu organizacji VI Biegu Mikołajkowego w Katowicach.

9. Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia,
klub, dystans) na liście zapisanych, która będzie ogólnodostępna w Biurze Zawodów w celu odebrania przez
zawodników przypisanych do ich nazwiska (i numeru startowego) pakietów startowych.

10. Uczestnik wyraża zgodę na wypowiedzenie przez spikera jego imienia, nazwiska, miejscowości i nazwy
klubu przez spikera podczas wbiegnięcia na metę oraz podczas dekoracji na podium.

11. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku w celu zamieszczenia fotorelacji
z VI Biegu Mikołajkowego w Katowicach na stronie internetowej Organizatora, a także w mediach
społecznościowych Organizatora.

12. Każda ze zgód jest odrębna od pozostałych, co oznacza, że uczestnik nie musi wyrażać zgody na
przetwarzanie danych w każdym wskazanym powyżej celu. Jeżeli jednak uczestnik nie wyrazi zgody na
przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wskazanych powyżej niezbędnych do prawidłowego
przeprowadzenia zawodów, uczestnik nie zostanie do zawodów dopuszczony.

13. Organizator informuje, że podczas zawodów mogą być wykonywane zdjęcia i filmy przez jednego lub
więcej fotografów/operatorów. Podpisując Regulamin Uczestnik zgadza się na udział w zawodach, podczas
których może zostać sfotografowany/sfilmowany, a jego wizerunek zostanie opublikowany w internecie, w
prasie lub w TV zgodnie z ustawą o Prawie Prasowym, w celu zrelacjonowania VI Biegu Mikołajkowego w
Katowicach.

14. Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.


VIII. Postanowienia końcowe

1. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, z pełną świadomością niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na
ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.

2. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu i tym samym w pełni akceptuje jego zapisy oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z zawarciem umowy, w której stroną jest Organizator oraz Uczestnik biegu.

3. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu lub marszu Nordic Walking, wynikające z winy uczestników zawodów.

6. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

7. Organizator zapewnia zawodnikom obsługę medyczną w czasie trwania zawodów.

8. W sprawach nieujętych w regulaminie, ostateczną decyzje podejmuje organizator.

9. Organizator nie zapewnia sędziów w kategorii Nordic Walking.

10. Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem jest niniejszy REGULAMIN, kontakt mailowy kontakt@mkteamevents.pl oraz Fan Page Organizatora www.facebook.com/MKteamevents, a także facebookowe wydarzenie biegu.
Do zobaczenia na trasie. Załoga MK team.